Detall

Operari/ària (serveis múltiples).


 • Descripció

  Operari/ària (serveis múltiples).


 • Organisme

  Ontinyent
  Plaça Major, 1
  Tel:962918200
  Fax:962918202


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases i obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Altres categories professionals - Agrupacions professionals funcionarials (APF) sense requisit de titulació (antic grup E)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, o complir els requisits que l'art. 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic estableix per a l'accés a l'ocupació pública dels nacionals d'altres estats.
  b) Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Tindre la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
  d) No haver estat separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei a l'Estat, a les comunitats autonòmiques o entitats locals, ni estar inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.


 • Places

  Descripció de les places

  L'objecte d'aquesta convocatòria és la creació, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, d'una borsa de treball d'operari (serveis múltiples), amb la finalitat d'efectuar nomenaments interins per a substituir les possibles vacants, baixes, excedències, acumulacions i/o necessitats de personal per a tasques relacionades amb aquest lloc de treball o altres circumstàncies admissibles legalment. La superació de les proves corresponents i la inclusió en la borsa de treball resultant comportarà la possibilitat de ser nomenat en els llocs de treball d'oficial d'obra. També podrà emprar-se la borsa per a efectuar nomenaments o contractacions necessàries per a l'execució de programes concrets.

  La superació de les proves corresponents i la inclusió en la borsa de treball resultant comportarà la possibilitat de ser anomenat en els llocs de treball següents: operari obra, ajudant pintor, ajudant electricista, ajudant jardiner, ajudant arqueologia, i altres que es puguen preveure en la relació de llocs de treball. També podrà emprar-se la borsa per a efectuar nomenaments o contractacions necessàries per a l'execució de programes concrets.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a participar en aquesta convocatòria s'han de dirigir a l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament, i per a això s'ha d'utilitzar la instància model que consta com annex II en les bases.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General o en la manera que determina la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ontinyent.es/es/page/borsa-operari


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.