Detall

Tècnic/a de medi ambient.


 • Descripció

  Tècnic/a de medi ambient.


 • Organisme

  Peñíscola
  Plaza Del Ayuntamiento, 1
  Tel:964480050
  Fax:964489212


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Correcció d'errors [obertura de termin])

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del text legal esmentat.
  b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  Les condicions per a ser admés a les proves han de reunir-se en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de possessió.


 • Taxa ordinària

  50,00 €


  Descripció de la taxa

  Els aspirants han de satisfer els drets d'examen pels mitjans següents:

  - Per autoliquidació que facilitarà l'Ajuntament, a les oficines municipals situades al c/ Llandells, núm. 5 (Servei d'Atenció al Ciutadà - SAC) o en la seu electrònica: (www.peniscola.org/Sede Electrònica/autoliquidació, tributs i pagaments/pagaments autoliquidacions).

  - Mitjançant transferència bancària (ingrés en l'oficina de BANKIA de Peníscola (compte corrent núm.: ES96 2038 5801 17 6400000245, situada al carrer Molino, 3, d'aquesta localitat.) A l'efecte d'identificar l'ingrés, en la transferència bancària ha de constar obligatòriament el nom i els cognoms de l'aspirant, així com el DNI i la identificació de les proves selectives a què opta.

  Els drets d'examen només es tornaran en cas que l'aspirant no siga admés per falta de compliment dels requisits exigits per a participar en el procés.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Plaça inclosa en l'oferta d'ocupació de 2017 (BOP núm. 103, de 29 d'agost de 2017), pel sistema d'oposició, i enquadrada en el grup A, subgrup A2, escala administració especial, subescala tècnica, classe mitjana.


 • Documentació / Informació

  Qui vulga participar en aquestes proves selectives ha d'omplir la sol·licitud que figura com a model en l'annex II i que es facilitarà en l'Oficina d'Atenció Ciutadana - SAC (c/ Llandells, 5) i en el tauler d'anuncis de la seu electrònica (www.peniscola.org/Sede).
  Les sol·licituds s'han de dirigir a l'alcalde president de l'Ajuntament de Peníscola (c/ Llandells, 5).

  En les instàncies, els aspirants hauran de manifestar que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits en aquestes bases i que es comprometen a prestar el jurament o la promesa preceptius d'acord amb el que preveu la legislació vigent.

  S'ha d'acompanyar la sol·licitud amb:
  1. Fotocòpia simple del DNI.
  2. Fotocòpia simple de la titulació exigida: títol de llicenciatura o grau segons la base 2.
  3. Justificant d'haver ingressat els drets d'examen.
  Els drets d'examen només es podran tornar en cas que l'aspirant no siga admés per falta dels requisits exigits per a participar en el procés. La falta de justificació de l'abonament dels drets d'examen determinarà l'exclusió de l'aspirant.
  En cap cas la mera presentació i el pagament de l'esmentada taxa suposarà la substitució del tràmit de presentació, en temps i forma, de l'imprés de sol·licitud.


 • Lloc de presentació

  - En el Registre General d'Entrada de documents d'aquest ajuntament, una vegada abonada la taxa.

  - També es podran presentar les sol·licituds en qualsevol de les formes previstes en l'apartat 4 de l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

  - En cas que no es presente la sol·licitud en el Registre General d'Entrada de documents d'aquest ajuntament, també hauran d'enviar una còpia de la sol·licitud, dins del termini de presentació, mitjançant un fax (núm. 964489212) o un correu electrònic gestion@peniscola.org.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://sede.peniscola.org/portal/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&contenido=6745&tipo=6&nivel=1400&layout=se_contenedor1.jsp&codResi=1&codMenu=13&codMenuPN=3&language=ca


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar