Detall

Agent de la Policia Local.


 • Descripció

  Agent de la Policia Local.


 • Organisme

  Almoradí
  Plaza Constitución, 1
  Tel:965700101
  Fax:966780104


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C - Batxiller, FP II, proves d'accés universitat per a majors 25 anys o equivalent


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que li impedisquen el normal exercici de les funcions pròpies de l'escala i categoria a la qual aspira, escala bàsica, categoria agent, d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establides en l'annex II de l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'estableixen els criteris mínims de selecció de policies locals de la Comunitat Valenciana en les proves físiques, psicotècniques i de reconeixement mèdic.
  d) Haver complit díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas de personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  f) No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.
  g) Tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
  h) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.


 • Taxa ordinària

  18,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament ha d'efectuar-se en el compte corrent que l'Ajuntament d'Almoradí té obert en la Caja Rural Central núm. ES37-3005-0012-081138563729 i ha de fer constar expressament que es realitza per a participar en la convocatòria del procés selectiu per a cobrir tres places d'agent de la Policia Local.


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  Places enquadrades dins de l'escala d'administració especial, subescala B serveis especials, i pertanyents a l'oferta pública d'ocupació de 2017.

  - Torn general d'accés lliure: 2 places.
  - Torn de mobilitat: 1 plaça. Aquesta plaça incrementarà les de torn lliure si no arriba a cobrir-se.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en la convocatòria s'han de dirigir a l'Alcaldia Presidència d'aquesta Corporació.

  Les persones aspirants han d'indicar en la sol·licitud (o en un full annex) els mèrits que al·leguen i que consideren que han de ser valorats en la fase de concurs, els documents acreditatius d'aquests no han d'aportar-se en aquest moment, sinó que han d'aportar-los els aspirants en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del moment en què el tribunal expose al públic en el tauler d'anuncis municipal la llista d'aspirants que superen tots els exercicis eliminatoris. Dins del termini indicat, que es farà constar expressament amb motiu de la publicació esmentada, els aspirants que hagen superat tots els exercicis eliminatoris hauran d'aportar els documents justificatius dels mèrits que hagen indicat en la sol·licitud de participació. Només seran objecte de valoració aquells mèrits que s'hagen al·legat en la sol·licitud de participació, i es justifiquen documentalment en el termini indicat de 10 dies hàbils.

  Amb les instàncies s'ha de presentar la fotocòpia del document nacional d'identitat i el justificant bancari d'ingrés de la taxa per concurrència a proves selectives de personal.

  NOTA: les persones aspirants que pretenguen ser eximides de la realització del segon exercici de la fase d'oposició (proves físiques) perquè les tenen superades en altres municipis de la Comunitat Valenciana, han de fer-ho constar així en la instància i han d'aportar els certificats corresponents, en original o còpia degudament compulsada. La resolució sobre l'exempció sol·licitada serà adoptada per la Presidència de la Corporació juntament amb la llista provisional d'admesos i exclosos. La sol·licitud d'exempció només podrà efectuar-se en un moment posterior al de la presentació d'instàncies quan les respectives proves s'hagen superat després de la finalització d'aquest termini.


 • Lloc de presentació

  En el Registre Electrònic de l'Ajuntament d'Almoradí (situat en la seu electrònica d'aquesta Administració), o en suport paper al Registre General. També es poden presentar en la forma que determina l'article16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas, ha d'estampar-se en la mateixa sol·licitud el segell del registre de l'organisme en què es presente o el segell de certificació postal de qualsevol oficina de Correus. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar