Detall

Oficial de la Policia Local.


 • Descripció

  Oficial de la Policia Local.


 • Organisme

  Foios
  Plaza del Pueblo, 1
  Tel:961491110
  Fax:961494823


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del títol requerit o un d'equivalent o complir les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació de les instàncies. L'equivalència l'ha de reconéixer l'administració competent en cada cas concret i els aspirants l'han d'acreditar degudament.
  c) No patir cap malaltia o cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques contemplat en l'annex II de l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, i tindre una estatura mínima d'1,65 metres els homes i d'1,60 metres les dones.
  d) Haver complit díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, o de qualsevol altra institució juridicopública, ni estar inhabilitat per a exercir funcions públiques.
  f) No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació de potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.


 • Taxa ordinària

  82,56 €


  Descripció de la taxa

  La taxa per als drets d'examen s'ha d'ingressar en el compte de l'entitat bancària Cajamar número ES95 3058 2154 61 2732000040, obert amb el nom de l'Ajuntament de Foios. Si el pagament s'efectua per mitjà de gir postal o telegràfic, cal fer constar en la instància el número de gir.
  La falta de pagament dels drets d'examen, o l'execució d'aquest fora del termini de presentació de les instàncies, determinarà l'exclusió de la persona aspirant.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  L'objectiu d'aquesta convocatòria és la provisió en propietat de la plaça d'oficial, escala bàsica, del cos de Policia Local, vacant en la plantilla d'aquest ajuntament, inclosa en l'oferta d'ocupació pública de 2017, per a cobrir-la per mitjà del sistema d'oposició per torn lliure.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en l'oposició s'han d'adreçar a l'alcalde president de l'Ajuntament, es pot utilitzar la instància model que s'insereix en les bases o retirar-la gratuïtament de les oficines municipals.
  A les instàncies cal adjuntar el justificant d'ingrés dels drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  Al Registre General de l'Ajuntament de Foios o de la manera que s'estableix en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.foios.es/va/page/oferta-docupacio-publica


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar