Detall

Cap de l'Àrea de Recursos Humans.


 • Descripció

  Cap de l'Àrea de Recursos Humans.


 • Organisme

  VALENCIANA D'APROFITAMENT ENERGÈTIC DE RESIDUS, S.A. (VAERSA)
  AV. CORTS VALENCIANES, 20
  Tel:961971900
  Fax:961971983


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  COBERTURA INTERINA


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  - EXPERIÈNCIA (en mesos) Es requereix una experiència laboral mínima de 36 mesos en l'execució de treballs de gestió de recursos humans i en direcció i coordinació d'equips de treball.
  Addicionalment, es requereix un mínim de 36 mesos d'experiència laboral en l'execució de funcions similars a les del lloc de treball oferit en qualitat de director/a o cap de recursos humans o personal, preferentment en el sector públic.
  - Permís de conduir B1.
  - Vehicle propi.
  - Disponibilitat per a viatjar.
  - Valencià (VALORABLE).
  - INFORMÀTICA: PAQUET OFFICE (Word, Excel i Acces) Nivell Alt.
  Es valorarà el coneixement de programes informàtics de gestió de recursos humans, contractació laboral i administració de salaris.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  CENTRE DE TREBALL. València.
  POBLACIÓ: VALÈNCIA (Oficines centrals de VAERSA)
  CONDICIONS ECONÒMIQUES: A24E040: 37.154,36 € bruts anuals.


 • Documentació / Informació

  Recepció de curriculum vitae i dels mèrits que acrediten el compliment dels requisits de l'oferta de treball (experiència laboral, formació acadèmica, formació complementària i resta de requisits), s'ha d'efectuar necessàriament mitjançant la plataforma informàtica destinada a aquest efecte, https://empleo.portalvaersa.com/val, amb una acceptació prèvia de la política de privadesa de dades de VAERSA.

  * Acreditació dels requisits.
  - Titulació: còpia de la titulació acadèmica. Els candidats i candidates amb titulacions acadèmiques obtingudes a l'estranger hauran d'acreditar que n'estan en possessió de la convalidació corresponent o de la credencial que l'acredite, i si escau, l'homologació del títol.
  - Formació complementària: còpia de titulació de l'acció formativa.
  - Experiència laboral: informe de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social i còpia dels contractes de treball subscrits en els quals conste clarament el nom i cognoms, els períodes treballats i la categoria professional del lloc. En el cas que en aquests documents no quedaren expressades clarament aquestes circumstàncies o no es poguera deduir de manera clara l'experiència laboral relacionada amb el lloc de treball oferit que es pretén acreditar, els candidats i candidates hauran d'aportar, a més, un certificat expedit per l'empresa o entitat en la qual van prestar els seus serveis, certificat en el qual cal que s'especifiquen aquests detalls així com les funcions exercides.
  En el cas de treballadors/es professionals i autònoms/es s'haurà d'aportar una còpia de la llicència fiscal o IAE en què s'acrediten l'epígraf o els epígrafs corresponents a la categoria professional del lloc de treball oferit i un informe de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social. Es podran aportar, així mateix i de manera addicional a la documentació requerida anteriorment, altres documents que acrediten els serveis prestats, com ara factures, certificacions de treballs executats, etc.
  - Valencià: mitjançant l'aportació de certificacions expedits per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià.


 • Lloc de presentació

  Mitjançant la plataforma informàtica destinada a fer-ho, https://empleo.portalvaersa.com/val.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://empleo.portalvaersa.com/val/Ofertas/Activas


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar