Detalle Empleo Publico

Auxiliars d'infermeria, a la província de Castelló.

Codi SIA: 67329
Organisme: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
Etapa actual: Llista mensual novembre
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Borsa de treball
Prova: Prova d´aptitud / Valoració de mèrits
Titulacions: Títol de Graduat/a en Educació Secundària Obligatòria
Titulació específica: Títol d'Auxiliar d'Infermeria o equivalent.
* Es considera equivalent:
- Tècnic de Cures Auxiliars d'Infermeria (grau mitjà de la branca sanitària)
- Tècnic Auxiliar d'Infermeria (primer grau de la branca sanitària)
Grup: C2

Requisits

- Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola, d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat on s'aplique la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la nacionalitat, el cònjuge de les persones espanyoles i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea i, quan així ho preveja el tractat corresponent, el cònjuge dels nacionals d'algun estat on s'aplique la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, i amb les mateixes condicions que els cònjuges, poden participar-hi els descendents i els del seu cònjuge menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a càrrec seu. - Edat: tindre 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació. - Titulació: estar en possessió del títol d'Auxiliar d'Infermeria o equivalent o complir les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, s'ha d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació. - Capacitat: tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a exercir les funcions o tasques corresponents. - Habilitació: no haver sigut separat ni que s'haja revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà de procediment disciplinari, de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni estar inhabilitat per sentència ferma per a exercir qualsevol funció pública o les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte d'aquesta convocatòria. En el cas de personal laboral, no estar inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut despatxat disciplinàriament, de manera procedent, per a exercir funcions semblants a les de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no estar inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública. Els requisits detallats s'han de complir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Etapa actual:

Llista mensual novembre

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista mensual novembre

Data de publicació: 30-11-2021

Llista definitiva d'exclosos

Data de publicació: 27-10-2021

Llista definitiva d'admesos per ordre de puntuació

Data de publicació: 27-10-2021

Resolució llista definitiva

Data de publicació: 27-10-2021

Llista mensual setembre

Data de publicació: 04-10-2021

Llista mensual juny

Data de publicació: 25-06-2021

Llista mensual maig

Data de publicació: 26-05-2021

Llista mensual abril

Data de publicació: 30-04-2021

Llista mensual març

Data de publicació: 25-03-2021

Llista mensual desembre

Data de publicació: 18-12-2020

Llista mensual novembre

Data de publicació: 30-11-2020

Llista mensual setembre

Data de publicació: 25-09-2020

Llista mensual febrer

Data de publicació: 20-02-2020

Llista mensual gener

Data de publicació: 28-01-2020

Llista mensual novembre

Data de publicació: 28-11-2019

Llista mensual octubre

Data de publicació: 29-10-2019

Llista mensual setembre

Data de publicació: 24-09-2019

Llista mensual juliol

Data de publicació: 29-07-2019

Llista mensual juny

Data de publicació: 09-07-2019

Llista mensual maig

Data de publicació: 31-05-2019

Llista mensual març

Data de publicació: 27-03-2019

Llista mensual febrer

Data de publicació: 25-02-2019

Llista mensual gener

Data de publicació: 28-01-2019

Llista mensual desembre

Data de publicació: 03-01-2019

Llista mensual octubre

Data de publicació: 24-10-2018

Llista mensual setembre

Data de publicació: 24-09-2018

Llista provisional. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 22-05-2018

Correcció d'errors (bases)

Data de publicació: 12-03-2018

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 02-03-2018

Tornar al llistat d'etapes

Llista mensual novembre

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.