Detall

Agent de la Policia Local.


 • Descripció

  Agent de la Policia Local.


 • Organisme

  Gata de Gorgos
  C/. Duquessa d'Almodóvar, 3
  Tel:965756089
  Fax:965756635


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  - No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.
  - Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 Kw o una relació potència/pes no superior a 0,16 Kw/Kg.
  - Comprometre's, mitjançant declaració jurada, a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del títol de Batxillerat superior o equivalent, o complir les condicions per a obtindre'l en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  c) No patir cap malaltia o cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que s'arrepleguen en l'annex d'aquestes bases, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
  d) Tindre complits 18 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació.
  e) No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a exercir les funcions públiques.


 • Taxa ordinària

  90,00 €


  Descripció de la taxa

  El document de la taxa es podrà obtindre per una de les dues modalitats següents:
  a) Personalment a l'Ajuntament, carrer de la Duquessa d'Almodóvar, núm. 3, 03740, Gata de Gorgos.
  b) Efectuant el tràmit en la seu electrònica de l'Ajuntament de Gata de Gorgos, www.gatadegorgos.org.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  - Torn lliure: 1
  - Torn de mobilitat: 1


 • Documentació / Informació

  Les persones que vulguen prendre part en el procés selectiu han de presentar una instància de sol·licitud dirigida a l'alcaldessa presidenta de la corporació, en el format que es trobarà a disposició dels interessats al Registre General de l'Ajuntament.

  La instància s'ha d'acompanyar de la documentació següent:
  - Justificant de pagament dels drets d'examen.
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies s'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament. De la mateixa manera, es poden presentar en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.buscaoposiciones.com/ultimas_oposiciones_administracion_local_ayuntamiento_de_gata_de_gorgos-2ala7638ap1.htm


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar