Detall

2018 - Cos de mestres. Procediment selectiu d'ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos.


 • Descripció

  2018 - Cos de mestres. Procediment selectiu d'ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos.


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Correcció d'errors [nomenament])

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació específica

  Estar en possessió del títol de Mestre o d'un títol de grau corresponent. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, cal estar en possessió de la credencial d'homologació, en aplicació del Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i la declaració d'equivalència a titulació i en l'àmbit acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per a determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'arquitectura, enginyeria, llicenciatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica i diplomatura; de conformitat amb el que estableix el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE, del Consell, de 20 de novembre de 2006, que estableix el sistema comunitari de reconeixement de qualificacions professionals.


 • Requisits especifics

  Requisits específics per a participar per la reserva de places per a persones amb diversitat funcional.

  Podran participar per aquesta reserva les persones que, a més de complir els requisits generals, tinguen reconeguda pels òrgans competents de la Generalitat, de l'Estat o de la resta de les comunitats autònomes una diversitat funcional d'un grau igual o superior al 33 %, sempre que això no siga incompatible amb l'exercici de la docència en l'especialitat a la qual s'opta.
  L'opció per aquesta reserva s'ha de formular en la sol·licitud de participació, mitjançant una declaració expressa del fet de complir la condició exigida al respecte, que s'ha d'acreditar, si obtinguera plaça, mitjançant la certificació dels òrgans competents. No obstant això, si en la realització de les proves se suscitaren dubtes al tribunal respecte de la capacitat de la persona aspirant per a l'exercici de les activitats habitualment desenvolupades pel personal funcionari del cos de mestres, aquest podrà demanar el dictamen corresponent dels òrgans competents d'acord amb el que preveu la base 10.1.c. En aquest cas, i fins que s'emeta el dictamen, la persona aspirant podrà continuar participant condicionalment en el procés selectiu, i quedarà en suspens la resolució definitiva sobre l'admissió o exclusió del procés fins a la recepció del dictamen.
  El procés selectiu es durà a terme en condicions d'igualtat amb les persones aspirants d'ingrés lliure, sense perjudici de les adaptacions previstes en la base 5.12 d'aquesta convocatòria.
  Les persones que participen per la reserva de diversitat, siga intel·lectual o d'un altre tipus, no podran concórrer a la mateixa especialitat pel torn d'accés lliure o per l'altre tipus de diversitat.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o nacional d'algun estat a què s'apliquen els tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en què s'aplique la lliure circulació de treballadors i treballadores i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol.
  Així mateix, hi podran participar el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant les persones amb nacionalitat espanyola com les de nacionals dels estats membres de la Unió Europea, o dels estats en els quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, s'aplique la lliure circulació de treballadors i treballadores quan així ho preveja el tractat corresponent, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguen separats de dret, i, pel que fa a descendents, que siguen menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però que visquen a càrrec dels seus progenitors.
  b) Tindre complits els setze anys i no haver arribat a l'edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol de Mestre o d'un títol de grau corresponent.
  En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, cal estar en possessió de la credencial d'homologació, en aplicació del Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i la declaració d'equivalència a titulació i en l'àmbit acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per a determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'arquitectura, enginyeria, llicenciatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica i diplomatura; de conformitat amb el que estableix el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE, del Consell, de 20 de novembre de 2006, que estableix el sistema comunitari de reconeixement de qualificacions professionals.
  d) Acreditar el coneixement dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana de la manera que indica la base 7 d'aquesta convocatòria.
  e) Tindre la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques habituals del cos, no patir cap malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents a l'especialitat a la qual s'opta.
  e) No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de personal funcionari o per a exercir funcions similars a les que exercia, en el cas del personal laboral de què haja sigut separat o inhabilitat.
  En el cas que siga nacional d'un altre estat, no estar inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  g) No ser personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del nomenament corresponent, del mateix cos de mestres, llevat que es concórrega al procediment per a l'adquisició d'especialitats noves regulat en aquesta convocatòria.
  h) No haver sigut condemnat o condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, d'acord amb el que s'ha exigit en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil.


 • Taxa ordinària

  20,00 €


  Descripció de la taxa

  Pagament per drets d'examen
  L'ingrés de l'import s'ha d'efectuar mitjançant targeta bancària o càrrec en compte dins del termini de presentació de sol·licituds.
  La falta del pagament o el pagament fora de termini determinarà l'exclusió de la persona aspirant.
  De conformitat amb el que es disposa en els articles, 14.4-2, 14.4-5 i 14.4-6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, els drets d'examen són els següents:
  Personal d'ingrés al cos de mestres: 20,00 €
  Famílies nombroses i monoparentals de caràcter general: 9,00 €
  Famílies nombroses i monoparentals de caràcter especial: exempts
  Persones amb grau de diversitat funcional igual o superior al 33 %: 3,40 €
  Persones víctimes d'actes de violència sobre la dona: 3,40 €
  Les persones aspirants que estiguen exemptes del pagament de la taxa, o tinguen dret a la reducció d'aquesta, han d'adjuntar a la sol·licitud la documentació acreditativa del dret a l'exempció o a la reducció.
  De conformitat amb el que estableix l'article 1.2-6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, no es tornaran les taxes per drets d'examen en els supòsits d'exclusió de les persones aspirants dels procediments selectius per causes imputables exclusivament a elles.


 • Places

  Nombre de places

  3000

  Descripció de les places

  DESGLOSSAMENT DE PLACES PER ESPECIALITATS

  Educació Infantil: 675
  - Accés lliure: 628
  - Reserva per a diversitat funcional intel·lectual DFI: 13
  - Reserva per a diversitat funcional d'un altre tipus DFII: 34

  Llengua Estrangera: Anglés: 400
  - Accés lliure: 372
  - Reserva per a diversitat funcional intel·lectual DFI: 8
  - Reserva per a diversitat funcional d'un altre tipus DFII: 20

  Educació Física: 180
  - Accés lliure: 167
  - Reserva per a diversitat funcional intel·lectual DFI: 4
  - Reserva per a diversitat funcional d'un altre tipus DFII: 9

  Música: 150
  - Accés lliure: 139
  - Reserva per a diversitat funcional intel·lectual DFI: 3
  - Reserva per a diversitat funcional d'un altre tipus DFII: 8

  Audició i llenguatge: 500
  - Accés lliure: 465
  - Reserva per a diversitat funcional intel·lectual DFI: 10
  - Reserva per a diversitat funcional d'un altre tipus DFII: 25

  Pedagogia Terapèutica: 120
  - Accés lliure: 112
  - Reserva per a diversitat funcional intel·lectual DFI: 2
  - Reserva per a diversitat funcional d'un altre tipus DFII: 6

  Educació Primària: 975
  - Accés lliure: 907
  - Reserva per a diversitat funcional intel·lectual DFI: 19
  - Reserva per a diversitat funcional d'un altre tipus DFII: 49


 • Documentació / Informació

  Instruccions per a omplir la sol·licitud telemàtica
  A l'hora d'omplir la sol·licitud, s'han de tindre en compte, a més de les instruccions que s'indiquen en el tràmit corresponent en la seu electrònica, les següents:
  a) S'hi ha de fer constar el cos, el codi, el nom de l'especialitat i el torn pel qual es participa. Així mateix, s'hi ha d'indicar la província en què preferentment es vulguen realitzar les proves.
  b) Les persones aspirants que, pel fet de complir les condicions establides, vulguen acollir-se a la reserva de diversitat funcional física o intel·lectual han d'indicar-ho en la sol·licitud i han d'adjuntar a la instància la certificació corresponent. No farà falta presentar aquest document si ha sigut elaborat per l'Administració de la Generalitat Valenciana i si expressen la seua autorització perquè les dades corresponents siguen consultades o recopilades.
  c) Amb independència del torn pel qual accedisquen, les persones amb diversitat funcional que necessiten adaptacions de temps i mitjans per a la realització dels exercicis han d'indicar-ho en la sol·licitud, i han d'adjuntar a la sol·licitud una certificació de les adaptacions requerides expedida pels òrgans competents en matèria de diversitat funcional de la Generalitat Valenciana, de l'Estat o d'altres comunitats autònomes.
  d) Les persones aspirants estrangeres han de consignar en la instància la titulació al·legada, si escau, per a l'exempció de la prova prèvia prevista en la base 7.1.1, i han d'adjuntar a la instància la justificació corresponent.
  Així mateix, les persones aspirants no nacionals d'algun estat de la Unió Europea han d'adjuntar la documentació que justifique que compleixen el requisit per a poder participar d'acord amb el que preveu la base 2.1.1.a.
  e) Totes les persones aspirants han d'indicar la titulació al·legada per al compliment del requisit de coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, d'acord amb la base 7.1.2.
  f) Les persones aspirants han de declarar, si escau, i d'acord amb la base 14 d'aquesta convocatòria, que no volen ser incloses en les llistes d'aspirants per a ocupar llocs en règim d'interinitat.


 • Lloc de presentació


  Les persones que vulguen participar en aquest procés selectiu han d'omplir el model oficial de sol·licitud que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://www.sede.gva.es), i també en l'enllaç següent:http://ceice.gva.es/ca/web/rrhh-educacion/oposiciones.
  Les sol·licituds s'han d'omplir seguint les instruccions que s'indiquen, per a la qual cosa caldrà identificar-se per qualsevol dels sistemes d'identificació o signatura electrònica admesos en la seu electrònica.

  Aspirants estrangers que no disposen de NIE:
  Les persones estrangeres que compleixen els requisits de l'article 2 i no disposen de NIE, i vulguen participar en aquest procés selectiu, han d'omplir el model oficial de sol·licitud que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://www.sede.gva.es), i també en l'enllaç següent: http://ceice.gva.es/ca/web/rrhh-educacion/oposiciones.
  Aquesta sol·licitud tindrà assignat un número de referència identificatiu i cada participant ha d'utilitzar-ne necessàriament tres còpies impreses per mitjà d'Internet.

  Una vegada abonada la taxa a l'entitat col·laboradora, les persones aspirants han de presentar la sol·licitud per mitjà de les representacions diplomàtiques o oficines consulars espanyoles corresponents, i aquestes les remetran seguidament a l'organisme competent. S'ha d'adjuntar a la sol·licitud el comprovant bancari d'haver satisfet el pagament dels drets d'examen.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EDU_OPOSICION_CF&version=7&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=67409


 • Altres formes de presentació

  Només per als aspirants estrangers que no disposen de NIE: una vegada abonada la taxa a l'entitat col·laboradora, les persones aspirants han de presentar la sol·licitud per mitjà de les representacions diplomàtiques o les oficines consulars espanyoles corresponents, i aquestes les remetran seguidament a l'organisme competent. A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar el comprovant bancari d'haver satisfet el pagament dels drets d'examen.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/cuerpo-de-maestros-ingreso-


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar