Detalle Empleo Publico

2018 - Cos de mestres. Procediment selectiu d'ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos.

Codi SIA: 67409
Organisme: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Etapa actual: Correcció d'errors (nomenament)
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Oposició
Prova: Concurs oposició
Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2)
Titulació específica: Estar en possessió del títol de Mestre o d'un títol de grau corresponent. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, cal estar en possessió de la credencial d'homologació, en aplicació del Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i la declaració d'equivalència a titulació i en l'àmbit acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per a determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'arquitectura, enginyeria, llicenciatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica i diplomatura; de conformitat amb el que estableix el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE, del Consell, de 20 de novembre de 2006, que estableix el sistema comunitari de reconeixement de qualificacions professionals.
Grup: A2
Nº Places totals: 3000

Places

Descripció de places:

DESGLOSSAMENT DE PLACES PER ESPECIALITATS Educació Infantil: 675 - Accés lliure: 628 - Reserva per a diversitat funcional intel·lectual DFI: 13 - Reserva per a diversitat funcional d'un altre tipus DFII: 34 Llengua Estrangera: Anglés: 400 - Accés lliure: 372 - Reserva per a diversitat funcional intel·lectual DFI: 8 - Reserva per a diversitat funcional d'un altre tipus DFII: 20 Educació Física: 180 - Accés lliure: 167 - Reserva per a diversitat funcional intel·lectual DFI: 4 - Reserva per a diversitat funcional d'un altre tipus DFII: 9 Música: 150 - Accés lliure: 139 - Reserva per a diversitat funcional intel·lectual DFI: 3 - Reserva per a diversitat funcional d'un altre tipus DFII: 8 Audició i llenguatge: 500 - Accés lliure: 465 - Reserva per a diversitat funcional intel·lectual DFI: 10 - Reserva per a diversitat funcional d'un altre tipus DFII: 25 Pedagogia Terapèutica: 120 - Accés lliure: 112 - Reserva per a diversitat funcional intel·lectual DFI: 2 - Reserva per a diversitat funcional d'un altre tipus DFII: 6 Educació Primària: 975 - Accés lliure: 907 - Reserva per a diversitat funcional intel·lectual DFI: 19 - Reserva per a diversitat funcional d'un altre tipus DFII: 49

Requisits

a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o nacional d'algun estat a què s'apliquen els tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en què s'aplique la lliure circulació de treballadors i treballadores i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol. Així mateix, hi podran participar el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant les persones amb nacionalitat espanyola com les de nacionals dels estats membres de la Unió Europea, o dels estats en els quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, s'aplique la lliure circulació de treballadors i treballadores quan així ho preveja el tractat corresponent, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguen separats de dret, i, pel que fa a descendents, que siguen menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però que visquen a càrrec dels seus progenitors. b) Tindre complits els setze anys i no haver arribat a l'edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació forçosa. c) Estar en possessió del títol de Mestre o d'un títol de grau corresponent. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, cal estar en possessió de la credencial d'homologació, en aplicació del Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i la declaració d'equivalència a titulació i en l'àmbit acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per a determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'arquitectura, enginyeria, llicenciatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica i diplomatura; de conformitat amb el que estableix el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE, del Consell, de 20 de novembre de 2006, que estableix el sistema comunitari de reconeixement de qualificacions professionals. d) Acreditar el coneixement dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana de la manera que indica la base 7 d'aquesta convocatòria. e) Tindre la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques habituals del cos, no patir cap malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents a l'especialitat a la qual s'opta. e) No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de personal funcionari o per a exercir funcions similars a les que exercia, en el cas del personal laboral de què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no estar inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública. g) No ser personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del nomenament corresponent, del mateix cos de mestres, llevat que es concórrega al procediment per a l'adquisició d'especialitats noves regulat en aquesta convocatòria. h) No haver sigut condemnat o condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, d'acord amb el que s'ha exigit en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil. Requisits específics per a participar per la reserva de places per a persones amb diversitat funcional. Podran participar per aquesta reserva les persones que, a més de complir els requisits generals, tinguen reconeguda pels òrgans competents de la Generalitat, de l'Estat o de la resta de les comunitats autònomes una diversitat funcional d'un grau igual o superior al 33 %, sempre que això no siga incompatible amb l'exercici de la docència en l'especialitat a la qual s'opta. L'opció per aquesta reserva s'ha de formular en la sol·licitud de participació, mitjançant una declaració expressa del fet de complir la condició exigida al respecte, que s'ha d'acreditar, si obtinguera plaça, mitjançant la certificació dels òrgans competents. No obstant això, si en la realització de les proves se suscitaren dubtes al tribunal respecte de la capacitat de la persona aspirant per a l'exercici de les activitats habitualment desenvolupades pel personal funcionari del cos de mestres, aquest podrà demanar el dictamen corresponent dels òrgans competents d'acord amb el que preveu la base 10.1.c. En aquest cas, i fins que s'emeta el dictamen, la persona aspirant podrà continuar participant condicionalment en el procés selectiu, i quedarà en suspens la resolució definitiva sobre l'admissió o exclusió del procés fins a la recepció del dictamen. El procés selectiu es durà a terme en condicions d'igualtat amb les persones aspirants d'ingrés lliure, sense perjudici de les adaptacions previstes en la base 5.12 d'aquesta convocatòria. Les persones que participen per la reserva de diversitat, siga intel·lectual o d'un altre tipus, no podran concórrer a la mateixa especialitat pel torn d'accés lliure o per l'altre tipus de diversitat.

Etapa actual:

Correcció d'errors (nomenament)

Publicació

Documentació

CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 25 de setembre de 2019, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'ingrés en el cos de mestres convocat per l'Ordre 12/2018, de 17 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Correcció d'errors (nomenament)

Data de publicació: 14-11-2019

Nomenament

Data de publicació: 16-10-2019

Correcció d'errors (nomenament)

Data de publicació: 25-09-2018

Nomenament

Data de publicació: 12-09-2018

Presentació de documents. Oferta places vacants.

Data de publicació: 25-07-2018

Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Data de publicació: 25-07-2018

Correcció d'errors (llista definitiva d'aprovats)

Data de publicació: 25-07-2018

Puntuació definitiva de la fase de concurs. Termini de recurs

Data de publicació: 23-07-2018

Correcció d'errors (llista definitiva d'admesos/exclosos)

Data de publicació: 27-06-2018

Criteris d'avaluació

Data de publicació: 22-06-2018

Correcció d'errors (modificació composició del tribunal)

Data de publicació: 22-06-2018

Prova d'espanyol per a estrangers

Data de publicació: 18-06-2018

Resultat prova valencià

Data de publicació: 14-06-2018

Nomenament del tribunal

Data de publicació: 11-06-2018

Llista definitiva i convocatòria acte únic

Data de publicació: 08-06-2018

Correcció d'errors de la resolució

Data de publicació: 08-06-2018

Prova d'espanyol per a estrangers

Data de publicació: 04-06-2018

Nomenament de tribunal

Data de publicació: 04-06-2018

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen. Termini de recurs

Data de publicació: 01-06-2018

Convocatòria realització prova

Data de publicació: 01-06-2018

Correcció d'errors (bases)

Data de publicació: 31-05-2018

Resultat prova valencià

Data de publicació: 28-05-2018

Convocatòria realització prova

Data de publicació: 15-05-2018

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 10-05-2018

Correcció d'errors (bases)

Data de publicació: 08-05-2018

Correcció d'errors (bases)

Data de publicació: 20-04-2018

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 19-04-2018

Tornar al llistat d'etapes

Correcció d'errors (nomenament)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.
Texto EN: Mismo que en castellano