Detall

Auxiliar administratiu


 • Descripció

  Auxiliar administratiu


 • Organisme

  Manuel
  Plaza Pascual Vidal, 14
  Tel:962235386
  Fax:962235454


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  D - Graduat Escolar, FP I o equivalent


 • Requisits generals

  a) Posseir la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea, de conformitat amb el que disposa l'art. 54 TREBEP.
  b) Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Estar en possessió del títol de Graduat Escolar, FP1 o equivalent, o trobar-se en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. Si és el cas, l'aspirant ha d'aportar l'equivalència per mitjà d'una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent.
  e) Estar en possessió del Certificat de Grau Mitjà (C1-3) de Coneixements del Valencià expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
  f) No haver sigut separat/ada per mitjà d'expedient disciplinari de cap administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni haver-se revocat el seu nomenament com a funcionari/ària interí/ina, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies de l'escala, subescala o classe objecte d'aquesta convocatòria.
  Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent, que impedisca l'accés a l'ocupació pública en el seu país d'origen.


 • Taxa ordinària

  68,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament s'ha de realitzar en la Tresoreria Municipal, en qualsevol de les entitats bancàries en què aquest Ajuntament té obert un compte corrent.


 • Places

  Nombre de places

  2

 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar la participació en aquest procés selectiu han d'estar degudament omplides. Els aspirants han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions i els requisits exigits en la base tercera, referides al dia en què concloga el termini de presentació d'instàncies, i s'han de dirigir a l'Alcaldia d'aquest Ajuntament.

  El sol·licitant haurà d'haver abonat, abans de concloure el termini per a sol·licitar la participació en el procés selectiu, els drets d'examen.

  Els aspirants discapacitats han de presentar una certificació expedida per l'òrgan competent de la Generalitat o de l'Administració de l'Estat, que acredite tal condició, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents a la plaça objecte de la present convocatòria.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament, en els llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a: • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar