Detall

Professor/a del conservatori de música, en l'especialitat de Percussió.


 • Descripció

  Professor/a del conservatori de música, en l'especialitat de Percussió.


 • Organisme

  Benidorm
  Plaza de SS.MM. Los reyes de España, s/n
  Tel:965855500
  Fax:966815501


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases i obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)


 • Requisits generals

  - Tindre nacionalitat espanyola o la d'un dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats on siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores, en els termes previstos en el títol IV del Reial decret legislatiu 5/2015 pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  - Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa per edat en la funció pública.
  - No patir cap malaltia ni defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions corresponents al lloc de treball que es convoca.
  - No trobar-se inhabilitat penalment per a exercir funcions públiques.
  - No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració o ocupació pública, ni estar inhabilitat per a exercir funcions públiques.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Nomenament interí.


 • Documentació / Informació

  En la instància, les persones interessades han de fer constar que compleixen tots els requisits establits en la base segona i han d'aportar el currículum.

  Sol·licitud de participació.

  Centraleta municipal: 965855500 / 966815400


 • Lloc de presentació

  Al Registre General de l'Ajuntament de Benidorm o per qualsevol mitjà previst en la normativa reguladora del procediment administratiu comú.


 • Altres formes de presentació

  a) Als registres dels òrgans administratius a què s'adrecen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) A les oficines de Correus, en la modalitat que s'establisca reglamentàriament. d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://sede.benidorm.org/ca_ES/tablon-de-anuncios


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar