Detall

Ordenances de biblioteca.


 • Descripció

  Ordenances de biblioteca.


 • Organisme

  Benicàssim/Benicasim
  Médico Segarra, 4
  Tel:964300962
  Fax:964303432


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases i obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits generals

  a) Posseir la nacionalitat espanyola i, en el supòsit de nacionals d'altres estats, estar inclosos en els supòsits regulats per l'art. 57 de Llei 7/2007 de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Tindre complits setze anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol de certificat escolar o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data de finalització de presentació d'instàncies. L'homologació i/o l'equivalència de qualsevol títol haurà d'aportar-la la persona interessada, degudament acreditada per l'autoritat acadèmica competent.
  d) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  e) No haver sigut separat/ada per mitjà d'expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari en què haja sigut separat o inhabilitat.
  f) En el cas dels nacionals d'altres estats mencionats en el paràgraf a), no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  10,00 €


  Descripció de la taxa

  La taxa per participació en processos selectius s'exigirà en règim d'autoliquidació, per mitjà dels impresos habilitats a aquest efecte per l'Administració municipal i se n'ha d'efectuar l'ingrés en les entitats bancàries autoritzades abans de presentar la sol·licitud d'inscripció, i no s'admetrà el pagament fora del dit termini.
  Aquesta autoliquidació es facilitarà a les persones aspirants pel Servei d'Informació Ciutadana, bé presencialment o a través de correu electrònic.


 • Exempció / Reducció taxes

  TARIFES REDUÏDES:

  a) A l'aspirant que figure com a demandant d'ocupació en els centres Servef d'ocupació de la Generalitat o l'organisme equivalent amb una antiguitat mínima de 6 mesos, referida a la data de publicació de la convocatòria de les proves selectives en el (BOP), s'aplicarà una reducció del 90 per cent sobre la tarifa en el primer apartat, que resultarà la quantitat d'1 EURO (UN EURO).
  Per a l'aplicació de la dita tarifa, el subjecte passiu ha d'acreditar, en el moment de presentar la sol·licitud d'inscripció, la seua condició de demandant d'ocupació per mitjà de la presentació del document en què s'acredite la seua inscripció en els centres Servef d'ocupació o l'organisme equivalent i en què s'especifique la situació de la demanda i la data de la pròxima renovació (DARDE o document que en un futur el substituïsca).

  b) A l'aspirant que tinga un grau de discapacitat igual o superior al 33 % s'aplicarà una reducció del 90 per cent sobre la tarifa prevista en l'apartat primer, que resultarà la quantitat d'1 €. (UN EURO).
  Per a l'aplicació de la dita tarifa, el subjecte passiu ha d'acreditar el seu grau de discapacitat per mitjà de la presentació de certificat oficial vigent en la data de publicació de la convocatòria de les proves selectives en el (BOP) en el moment de presentar la sol·licitud d'inscripció i la còpia de l'autoliquidació ingressada.

  c) A l'aspirant que siga membre d'una família nombrosa s'aplicarà una reducció del 20 per cent sobre la tarifa prevista en l'apartat primer, que resultarà la quantitat de 8 € (HUIT EUROS). La condició de membre d'una família nombrosa s'ha d'acreditar per mitjà de la presentació de títol en vigor expedit per la Generalitat Valenciana en el moment de presentar la sol·licitud d'inscripció.


 • Places

  Descripció de les places

  Nomenament interí.


 • Documentació / Informació


  Les sol·licituds s'han de presentar d'acord amb el model oficial de sol·licitud de l'Ajuntament de Benicàssim que s'acompanya com a annex II a aquestes bases i que estarà a disposició de la persona aspirant en el Servei d'Informació Ciutadana (SIC) de l'Ajuntament de Benicàssim i en la web municipal (HYPERLINKhttp://www.benicassim.es/), apartat "Ocupació pública". Les instàncies han de recollir la manifestació de l'aspirant del fet que reuneix tots i cada un dels requisits que s'exigeixen en la base 2a de la convocatòria, i s'han de dirigir a la Sra. Alcaldessa de la Corporació.

  La instància s'ha d'acompanyar de:
  - Justificant d'haver ingressat els drets d'examen i, si és el cas, la documentació acreditativa de les bonificacions.
  - Relació de mèrits al·legats en la fase de concurs i que han d'estar justificats per mitjà de certificacions o documents originals que acrediten allò que s'hi ha al·legat o les fotocòpies compulsades pel secretari d'aquesta corporació o un altre òrgan o persona que tinga atribuïda la fe pública. Els mèrits i les circumstàncies que al·leguen els aspirants han d'entendre's referits al dia en què finalitze el termini de presentació d'instàncies i no es tindran en compte els que no s'aporten i justifiquen en aquest moment.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies s'han de presentar en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, en horari de registre i atenció al públic.
  També es poden presentar en les altres formes previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest supòsit, el/la sol·licitant, dins del termini de presentació d'instàncies, ha de remetre una còpia de la seua sol·licitud en què quede acreditada la data de la seua presentació, així com el justificant de l'ingrés dels drets d'examen al fax número 964 30 34 32 o al correu electrònic personal@benicassim.org.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://ayto.benicassim.es/ayuntamiento/ca/1348/Treball-public


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.