Detalle Empleo Publico

Tècnic/a superior Gestió Educació Social en la província de Castelló

Codi SIA: 67841
Organisme: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
Etapa actual: Llista mensual agost
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Borsa de treball
Prova: Prova d´aptitud / Valoració de mèrits
Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2)
Titulació específica: Grau en Educació Social o diplomatura universitària en Educació Social.
Grup: A2
Informació en web organisme: https://inclusio.gva.es/va/bolsas-empleo15d

Requisits

1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi poden participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a costa seua. 2. Edat: tindre 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació. 3. Titulació: estar en possessió del títol específic requerit en les bases , o complir les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. En el cas que les titulacions s'hagen obtingut a l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació. 4. Capacitat: tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques. 5. Habilitació: no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari d'una administració pública o un òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes i en el seu estat l'accés a l'ocupació pública. Els requisits detallats en l'apartat anterior s'han de reunir en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista mensual agost

Data de publicació: 04-10-2021

Llista mensual juny

Data de publicació: 25-06-2021

Llista mensual maig

Data de publicació: 26-05-2021

Llista mensual abril

Data de publicació: 30-04-2021

Llista mensual març

Data de publicació: 25-03-2021

Llista mensual gener

Data de publicació: 29-01-2021

Llista mensual novembre

Data de publicació: 30-11-2020

Llista mensual febrer

Data de publicació: 20-02-2020

Llista mensual gener

Data de publicació: 28-01-2020

Llista mensual novembre

Data de publicació: 28-11-2019

Llista mensual octubre

Data de publicació: 29-10-2019

Llista mensual setembre

Data de publicació: 24-09-2019

Llista mensual juliol

Data de publicació: 29-07-2019

Llista mensual juny

Data de publicació: 09-07-2019

Llista mensual maig

Data de publicació: 31-05-2019

Llista mensual març

Data de publicació: 27-03-2019

Llista mensual febrer

Data de publicació: 25-02-2019

Llista mensual gener

Data de publicació: 28-01-2019

Llista mensual desembre

Data de publicació: 03-01-2019

Llista mensual novembre

Data de publicació: 21-11-2018

Resolució amb llistes definitives de persones admeses/excloses.

Data de publicació: 26-10-2018

Resolució amb llistes definitives de persones admeses/excloses.

Data de publicació: 26-10-2018

Resolució amb llistes definitives de persones admeses/excloses.

Data de publicació: 26-10-2018

Resolució amb llistes definitives de persones admeses/excloses.

Data de publicació: 26-10-2018

Llista provisional. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 09-07-2018

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 26-04-2018

Tornar al llistat d'etapes

Llista mensual agost

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.