Detall

Cos A2-30, gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat. (OPO-15)


 • Descripció

  Cos A2-30, gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat. (OPO-15)


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Llista mensual maig

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació

  Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  1. Aspirants que hagen superat algun exercici de la fase d'oposició del procediment selectiu d'accés al subgrup A2, sector administració especial, cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat, A2-30, convocatòries de torn lliure i promoció interna 1/15 i 2/15, que no es troben en actiu en el moment de la sol·licitud en llocs de treball pertanyents al Cos A2-30, Superior de Gestió de Tributs de l'Administració de la Generalitat les competències del qual en matèria de personal siguen exercides per la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.
  2. El personal funcionari interí desplaçat o cessat en llocs del Cos A2-30, Superior de Gestió de Tributs que hagen sigut coberts per la Direcció General de Funció Pública i que haja participat en el procediment selectiu anteriorment citat, cosa que es comprovarà d'ofici, no procedint la seua inclusió en cas contrari.
  Únicament s'entendrà que una persona ha participat en el procediment selectiu quan el seu exercici haja sigut qualificat per l'Òrgan de Selecció de la dita convocatòria.
  3. El personal funcionari de carrera que, havent participat en el procés selectiu d'accés al subgrup A2, sector administració especial, cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat, A2-30,
  convocatòries de torn lliure i promoció interna 1/15 i 2/15, haguera aprovat algun exercici en un procés selectiu anterior del cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat, A2-30.


 • Lloc de presentació


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGT_BOLSA&version=3&login=a&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=67930


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGT_BOLSA_CF&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=67930 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar