Detall

Agent d'igualtat


 • Descripció

  Agent d'igualtat


 • Organisme

  Mancomunitat de Municipis de La Safor
  Tel:962965003
  Fax:962876607


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  a) Estar en possessió del permís de conducció tipus B i disposar de mitjà de locomoció.
  b) Estar en possessió del certificat acreditatiu o equivalent del nivell elemental de valencià, expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol estat de la Unió Europea, o la dels estats en què, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors. Ser cònjuge d'espanyols i de nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret o siguen els seus descendents o els dels seus cònjuges menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents.
  b) Tindre complits 16 anys d'edat i no excedir l'edat establida per a la jubilació forçosa d'edat.
  c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les seues funcions laborals.
  d) No haver sigut separat del servei de cap administració pública per mitjà d'expedient disciplinari, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.
  e) No estar incurs en cap de les causes d'incapacitat i incompatibilitat de les contingudes en la legislació vigent per al personal al servei de l'Administració pública i local.
  f) Estar en possessió del títol requerit.


 • Places

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és la selecció de personal laboral temporal per mitjà del sistema de concurs oposició, per a la constitució d'una borsa de treball per a cobrir les necessitats de cobertura temporal que sorgeixen en la Mancomunitat de Municipis de la Safor, segons la subvenció de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per a realitzar les funcions d'assessorament especialitzat a dones i la promoció d'igualtat en les polítiques públiques.


 • Documentació / Informació


  Les sol·licituds, que s'han de dirigir a la Presidència de la Mancomunitat, s'han de presentar d'acord amb el model que hi ha com annex I en les bases de la convocatòria. Aquest imprés es podrà obtindre en les oficines de la Mancomunitat i a través d'Internet consultant en la pàgina web de la Mancomunitat: http://www.mancomunitat-safor.es
  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la fotocòpia dels requisits.


 • Lloc de presentació

  En el Registre de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, amb domicili a l'avinguda de la República Argentina, núm. 28, de Gandia, en horari d'oficines, o bé a través dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015,
  del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.mancomunitat-safor.es/ca/report/borsa-treball-dagent-igualtat


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar