Detall

Cos superior tècnic d'administració general A1-01. Convocatòria 31/16. Cos superior tècnic d'administració general. (Torn lliure)


 • Descripció

  Cos superior tècnic d'administració general A1-01. Convocatòria 31/16. Cos superior tècnic d'administració general. (Torn lliure)


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Concurs : (Puntuació final [fases d'oposició i concurs]. Pendent de publicació en DOGV. Termini de recurs)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Títol universitari de doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o grau.


 • Requisits especifics

  No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de personal funcionari de carrera del cos superior tècnic d'Administració General, A1-01.


 • Requisits generals

  1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les espanyoles i espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea i, quan ho preveja el tractat corresponent, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en els quals siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.
  Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, podran participar-hi els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys, o majors d'aquesta edat que visquen al seu càrrec.
  2. Edat: tindre 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.
  3. Titulació: estar en possessió del títol universitari de doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent, o bé, del títol universitari oficial de grau universitari, o haver complit les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.
  Els aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger han d'estar en possessió de la corresponent credencial d'homologació o, si escau, del corresponent certificat d'equivalència. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.
  4. Capacitat: posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'acompliment de les funcions o tasques corresponents.
  2.1.5. Habilitació: no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, mitjançant un procediment disciplinari d'una administració pública o un òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent, per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa s'efectuarà:
  - Si s'opta per la sol·licitud electrònica, el pagament s'efectuarà electrònicament.
  - Si s'opta per la sol·licitud semipresencial, el pagament s'efectuarà en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en l'imprés, o telemàticament amb una targeta de dèbit, crèdit, Visa o Mastercard sense certificat de signatura digital.
  - Si s'opta per la sol·licitud presencial, el pagament s'efectuarà en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en l'imprés.

  L'abonament de la taxa s'ha de justificar:
  - En el cas de pagament amb targeta, amb el justificant de pagament que s'haurà de descarregar en presentar la sol·licitud semipresencial i que es presentarà juntament amb aquesta.
  - En cas d'abonament en una entitat bancària col·laboradora, en l'imprés de sol·licitud semipresencial i presencial (model 046 o sol·licitud de l'annex IV) ha de constar que s'ha efectuat l'ingrés corresponent mitjançant la validació per l'entitat en la qual s'efectue l'ingrés, per mitjà de certificació mecànica o, en defecte d'això, segell i signatura, llevat que hi concórrega una de les causes d'exempció establides en la base 5.2 i es faça constar en l'imprés de sol·licitud.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  a) Els contribuents que siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial. Per a això, han d'assenyalar amb una ics (X) l'apartat 'Altres dades segons la convocatòria', exempcions 'Família nombrosa especial' de la sol·licitud.
  b) Les contribuents que siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de la Generalitat, de 23 de novembre, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a això, han d'assenyalar amb una ics (X) l'apartat 'Altres dades segons la convocatòria', 'Altres', de la sol·licitud del model de l'annex IV.
  c) Els contribuents amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. Per a això, han d'assenyalar amb una ics (X) l'apartat 'Altres dades segons la convocatòria', exempcions 'Diversitat funcional' de la sol·licitud.
  d) Els contribuents que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència. Per a això, han d'assenyalar amb una ics (X) l'apartat 'Altres dades segons la convocatòria' de la sol·licitud electrònica i semipresencial, 'Altres', de la sol·licitud del model de l'annex IV

  BONIFICACIONS
  a) Els membres d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general gaudiran d'una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra. Per a això, han d'assenyalar amb una ics (X) l'apartat 'Altres dades segons la convocatòria', exempcions 'Família nombrosa general' de la sol·licitud.
  b) En el cas que la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es duga a terme telemàticament es gaudirà d'una bonificació del deu per cent de la quota íntegra, acumulable a la fixada en la lletra anterior.


 • Places

  Nombre de places

  8

  Descripció de les places

  Torn lliure


 • Documentació / Informació


  - Sol·licitud electrònica: per a tramitar la sol·licitud electrònicament cal posseir un certificat digital de signatura electrònica, DNI electrònic o el sistema d'identificació CLAU.
  La sol·licitud es tramitarà electrònicament mitjançant el formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat http://www.gva.es» (Apartat: 'Atenció al ciutadà', 'Guia PROP', 'Ocupació pública', descripció: 'cos superior tècnic d'Administració General, A1-01, convocatòria 31/16', tramitar amb certificat) i fer el pagament telemàtic de la taxa fixada.
  No seran vàlides les sol·licituds que, tot i que s'haja pagat la taxa, no s'hagen registrat electrònicament.
  La tramitació electrònica requerirà el compliment successiu dels passos següents:
  - L'ompliment i la inscripció en línia
  - El pagament electrònic de taxes.
  - El registre electrònic de la sol·licitud

  - Sol·licitud semipresencial: s'omplirà el formulari (model 046) habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat «http://www.gva.es», apartat: 'Atenció al ciutadà', 'Guia PROP', 'Ocupació pública', descripció 'cos superior tècnic d'Administració General, A1-01, convocatòria 31/16', tramitar sense certificat.

  Una vegada omplit el formulari, si s'ha optat per la modalitat de pagament en entitat bancària, es validarà, es descarregarà, se signarà i, una vegada abonada la taxa fixada, es tramitarà.

  - Sol·licitud presencial: excepcionalment, només quan no siga possible omplir en línia el formulari 046 o tramitar la sol·licitud electrònicament. En aquest cas, s'hi podrà presentar la sol·licitud en el model de l'annex IV (recolliu l'imprés en les oficines PROP), una vegada omplit i abonada la taxa fixada.


 • Lloc de presentació


  - Sol·licitud electrònica: Per a tramitar la sol·licitud electrònicament cal posseir un certificat digital de signatura electrònica, DNI electrònic o el sistema d'identificació CLAU.
  La sol·licitud es tramitarà electrònicament mitjançant el formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat http://www.gva.es» (Apartat: 'Atenció al ciutadà', 'Guia PROP', 'Ocupació pública', descripció 'cos superior tècnic d'Administració General, A1-01, convocatòria 31/16', tramitar amb certificat) i amb el pagament telemàtic de la taxa que es fixa en la base 5.
  No seran vàlides les sol·licituds que, tot i que s'haja pagat la taxa, no s'hagen registrat electrònicament.
  La tramitació electrònica requerirà el compliment successiu dels passos següents:
  - L'ompliment i la inscripció en línia
  - El pagament electrònic de taxes.
  - El registre electrònic de la sol·licitud

  - Sol·licitud semipresencial: S'omplirà el formulari (model 046) habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat «http://www.gva.es», apartat: 'Atenció al ciutadà', 'Guia PROP', 'Ocupació pública', descripció 'cos superior tècnic d'Administració General, A1-01, convocatòria 31/16', tramitar sense certificat.
  Una vegada omplit el formulari, si s'ha optat per la modalitat de pagament en entitat bancària, es validarà, es descarregarà, se signarà i, una vegada abonada la taxa fixada, es presentarà en les oficines públiques que figuren en l'annex V o com es preveu en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En el cas que s'haja optat en la sol·licitud per la modalitat de pagament telemàtic, una vegada efectuat aquest amb targeta de dèbit, crèdit, Visa o Mastercard, es validarà, es descarregarà, se signarà i es presentarà en les oficines públiques que figuren en l'annex V o com es preveu en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - Sol·licitud presencial: Excepcionalment, només quan no siga possible omplir en línia el formulari 046 o presentar la sol·licitud electrònicament. En aquest cas, s'hi podrà presentar la sol·licitud en el model de l'annex IV (recolliu l'imprés en les oficines PROP) una vegada omplit i abonada la taxa que es fixa en la base 5, en les oficines públiques que figuren en l'annex V o com es preveu en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES_SF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=68114


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=68114 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar