Detalle Empleo Publico

Auxiliar administratiu, cànon de sanejament. Convocatòria 1/2018

Codi SIA: 68246
Organisme: ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EPSAR
Etapa actual: Llista definitiva del procés de selecció
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Contratació laboral temporal
Titulacions: Títol de Graduat/a en Educació Secundària Obligatòria
Grup: C2
Nº Places totals: 1

Places

Descripció de places:

- Número de lloc: 16 - Classificació: C2-12-E015 - Localitat: València - Modalitat: contracte de relleu a temps parcial del 50 % de la jornada. - Laboral temporal, fins a la jubilació total del titular.

Requisits

a) Demandant d'ocupació: les persones aspirants han de tindre la condició de demandant d'ocupació, així com els requisits establits a aquest efecte per la norma aplicable. b) Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola, la d'un estat membre de la Unió Europea o la d'algun estat al qual es puga aplicar la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la nacionalitat que tinga, el cònjuge de les espanyoles o els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i, quan així ho preveja el tractat corresponent, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en el qual es puga aplicar la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, i amb les mateixes condicions que els cònjuges, poden participar els seus descendents i els del cònjuge, que tinguen menys de vint-i-un anys o que en tinguen més però visquen al seu càrrec. c) Edat: tindre els 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació. d) Titulació: estar en possessió del títol d'Educació Secundària Obligatòria o d'un títol equivalent. Els aspirants han de tindre complides les condicions per a obtindre la titulació requerida abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite. En cas de titulacions obtingudes a l'estranger, s'ha d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació. e) Capacitat: tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'acompliment de les funcions o les tasques corresponents. f) Habilitació: no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà d'un procediment disciplinari, de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma, o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent, per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades, o en situació equivalent, ni haver-hi sigut sotmeses a una sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en l'estat del qual prové, l'accés a l'ocupació pública.

Etapa actual:

Llista definitiva del procés de selecció

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista definitiva del procés de selecció

Data de publicació: 08-11-2018

Resolució de la publicació de la llista definitiva d'adjudicació

Data de publicació: 08-11-2018

Llista i baremació definitiva d'admesos. Data entrevista

Data de publicació: 10-10-2018

Nomenament comissió de valoració

Data de publicació: 20-09-2018

Resolució de llista definitiva de la fase de preselecció

Data de publicació: 10-09-2018

Llista definitiva de la fase de preselecció

Data de publicació: 10-09-2018

Llista provisional i termini d'al·legacions

Data de publicació: 06-07-2018

Correcció d'errors bases (ampliació de termini)

Data de publicació: 13-06-2018

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 05-06-2018

Tornar al llistat d'etapes

Llista definitiva del procés de selecció

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.