Detall

Auxiliar administratiu, cànon de sanejament. Convocatòria 1/2018


 • Descripció

  Auxiliar administratiu, cànon de sanejament. Convocatòria 1/2018


 • Organisme

  ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (EPSAR)
  C/ ÁLVARO DE BAZÁN, 10, Entresòl·
  Tel:961818400
  Fax:963869658


 • Etapa Actual

  Valoració de mèrits : Llistat definitiu del procés de selecció

 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació

  Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Demandant d'ocupació: les persones aspirants han de tindre la condició de demandant d'ocupació, així com els requisits establits a aquest efecte per la norma aplicable.

  b) Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola, la d'un estat membre de la Unió Europea o la d'algun estat al qual es puga aplicar la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la nacionalitat que tinga, el cònjuge de les espanyoles o els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i, quan així ho preveja el tractat corresponent, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en el qual es puga aplicar la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.
  Així mateix, i amb les mateixes condicions que els cònjuges, poden participar els seus descendents i els del cònjuge, que tinguen menys de vint-i-un anys o que en tinguen més però visquen al seu càrrec.

  c) Edat: tindre els 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.

  d) Titulació: estar en possessió del títol d'Educació Secundària Obligatòria o d'un títol equivalent. Els aspirants han de tindre complides les condicions per a obtindre la titulació requerida abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.
  En cas de titulacions obtingudes a l'estranger, s'ha d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.

  e) Capacitat: tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'acompliment de les funcions o les tasques corresponents.

  f) Habilitació: no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà d'un procediment disciplinari, de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma, o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent, per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir.
  Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades, o en situació equivalent, ni haver-hi sigut sotmeses a una sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en l'estat del qual prové, l'accés a l'ocupació pública.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  - Número de lloc: 16
  - Classificació: C2-12-E015
  - Localitat: València
  - Modalitat: contracte de relleu a temps parcial del 50 % de la jornada.
  - Laboral temporal, fins a la jubilació total del titular.


 • Documentació / Informació

  Juntament amb la sol·licitud de participació (annex I- formulari de sol·licitud, autobaremació i declaració jurada), s'ha de presentar el currículum i la còpia del document nacional d'identitat, així com la documentació acreditativa que indique que els aspirants tenen els requisits establits en l'oferta de treball.


 • Lloc de presentació

  Al Registre de l'EPSAR (c/ Álvaro de Bazán, núm. 10, entresòl, 46010 València) o de la resta de maneres previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i s'ha d'anunciar l'enviament d'aquests documents per correu electrònic a epsar@gva.es.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.epsar.gva.es/sanejament/empleo/Convocatoria.aspx?id_idioma=2


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar