Detall

Auxiliar d'instal·lacions de l'OAL Patronat Municipal d'Esports.


 • Descripció

  Auxiliar d'instal·lacions de l'OAL Patronat Municipal d'Esports.


 • Organisme

  Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig
  Plaza de la Comunitat Valenciana, 1
  Tel:965675065
  Fax:965669651


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Correcció d'errors (obertura de termini)]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP).
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. En qualsevol cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent.
  En el mateix sentit, han d'acreditar-se les corresponents homologacions de l'Administració espanyola competent respecte de les titulacions expedides en l'estranger.
  e) No haver sigut separat/ada del servei per expedient disciplinari o inhabilitat/ada en els termes establits en l'article 56.1.d TREBEP.

  Els requisits exigits han de reunir-los les persones interessades en la data en què expire el termini de presentació d'instàncies i mantindre'ls fins al nomenament, si escau.


 • Documentació / Informació

  Les persones interessades tindran a la seua disposició el model normalitzat de sol·licitud en el Registre General d'aquest Patronat i en la pàgina web municipal www.raspeig.org.

  A la instància s'han d'adjuntar els documents següents:
  - Còpia autenticada o fotocòpia (que ha de presentar-se amb l'original per a la compulsa), del document nacional d'identitat, o document equivalent probatori de la identitat del sol·licitant a l'efecte d'acreditar els requisits d'edat i nacionalitat.
  - Còpia autenticada o fotocòpia (que ha de presentar-se amb l'original per a la compulsa), del títol exigit en la convocatòria, o justificant d'haver pagat els drets d'expedició d'aquest, sense perjudici de la presentació posterior d'aquest.
  - Resguard justificatiu d'haver pagat la taxa per concurrència a proves selectives per a l'ingrés de personal (si el pagament es va efectuar mitjançant gir postal o telegràfic, s'ha de consignar el número de gir).
  - Llista dels mèrits que cal tindre en compte en la fase de concurs.
  No s'admetran, en cap cas, els obtinguts amb posterioritat a la finalització del termini de presentació d'instàncies.
  No obstant això, els documents originals que el justifiquen, acompanyats de fotocòpia per a la compulsa, els presentaran únicament les persones aspirants que hagen superat la fase d'oposició, en el termini de deu dies hàbils que s'establirà a aquest efecte.
  Si la documentació que es presenta és còpia d'original, ha d'estar degudament compulsada.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'OAL. Patronat Municipal d'Esports o a través de qualsevol mitjà previst en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.raspeig.es/recursos-humanos/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar