Detall

Tècnic/a responsable de consum.


 • Descripció

  Tècnic/a responsable de consum.


 • Organisme

  Petrer
  Plaça Baix, 1
  Tel:966989400
  Fax:965376968


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servei, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial en els termes establits en l'article 56.1 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  e) Tindre el títol que es determine en les bases específiques, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què s'acabe el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència entre titulacions l'ha de reconéixer l'administració competent, i els aspirants l'han d'acreditar documentalment, com cal fer-ho en aquest sentit.

  Tots els requisits s'han de complir el dia en què acabe el termini de presentació de sol·licituds, i s'han de mantindre durant el procés selectiu.


 • Taxa ordinària

  41,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés s'ha de fer en les arques municipals.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  Estan exempts del pagament de la taxa:
  a) Les persones amb grau de discapacitat igual al 33 per 100 o superior, i han d'acompanyar a la sol·licitud un certificat acreditatiu d'aquesta condició.

  b) Les persones que estiguen en situació de desocupació, i han d'acompanyar a la sol·licitud un certificat de situació laboral, emés pel Servei Públic d'Ocupació Estatal o pel servei autonòmic competent en la matèria.

  REDUCCIONS
  Família nombrosa: s'aplica una reducció del 50 % en les quotes de l'apartat anterior quan el subjecte passiu siga membre d'una família nombrosa. A aquest efecte, ha d'aportar el títol de família nombrosa expedit per l'administració competent, vigent a l'acabament del termini de presentació d'instàncies del procés selectiu al qual es presente.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les persones que vulguen participar en el procés selectiu han d'adreçar la seua sol·licitud a l'Alcalde President d'aquest ajuntament, en la qual han de manifestar que tenen totes les condicions i els requisits exigits, tot això pel que fa a la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds.

  La sol·licitud s'ha d'acompanyar de la fotocòpia del DNI i el justificant d'haver satisfet els drets d'examen. Així mateix, els aspirants discapacitats han d'aportar un certificat expedit per la Conselleria de Benestar Social o per un organisme competent que acredite la condició que tenen de discapacitats, a més del grau de discapacitat i la capacitat que tenen per a exercir les tasques i les funcions corresponents al lloc de treball al qual s'aspira; i han de formular, sí ho consideren així, la petició concreta corresponent, que en qualsevol cas ha d'estar motivada, de les possibles adaptacions de temps i de mitjans per a la realització de les proves. En qualsevol cas, les proves selectives es faran en condicions d'igualtat amb la resta dels aspirants.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies s'han de presentar, en dies i en hores hàbils, en el Registre General d'aquest ajuntament, o de la manera que determina l'article 38 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://petrer.es/val/personal2.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.