Detall

Especialistes en Integració Social (EIS) - Castelló


 • Descripció

  Especialistes en Integració Social (EIS) - Castelló


 • Organisme

  Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  PL. DE NULES, 2 46003 València
  Tel:012
  Fax:961247401


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Llista mensual maig

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació específica

  Títol de Tècnic en Atenció Sociosanitària (cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional de la família Serveis Socioculturals i a la Comunitat).
  En el cas que les titulacions s'hagen obtingut a l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.


 • Requisits generals

  - Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.
  Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi poden participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a costa seua.

  - Edat: tindre 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.

  - Titulació: estar en possessió del títol específic requerit en les bases o complir les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  En el cas que les titulacions s'hagen obtingut a l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.

  - Capacitat: tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.

  - Habilitació: no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari d'una administració pública o un òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir.
  Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes i en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.

  Els requisits detallats en l'apartat anterior han de reunir-se en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.


 • Places

  Descripció de les places

  Substitucions temporals en els llocs de treball del grup/subgrup C1, cos C1-12, especialista d'Atenció Sociosanitària de l'Administració de la Generalitat, sector administració especial, amb destinació a la província de Castelló.

  Atesa la tipologia de centres en què es realitzaran les substitucions (atenció directa, oberts les 24 hores del dia), el règim de treball pot ser a torns: matins, vesprades, nits, caps de setmana, festius, etc.

  Les substitucions es faran a:
  - La Residència per a persones amb discapacitat "Vall d'Umbri"-Borriol, Castelló.


 • Documentació / Informació


  1. Sol·licitud d'inscripció i full d'autobaremació que està disponible en l'enllaç següent de la pàgina web de la Generalitat:http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=68382&version=amp

  Ompliment de la sol·licitud i full d'autobaremació i obtenció del corresponent justificant en format PDF.

  2. Una vegada omplits la sol·licitud d'inscripció i el full d'autobaremació en la web i obtingut el corresponent justificant en format PDF,s'ha de presentar per registre d'entrada, juntament amb la documentació acreditativa dels mèrits al·legats i l'acreditació de la titulació acadèmica requerida per a l'exercici del treball, degudament compulsats.

  En el cas que no es presente la documentació a què fa referència el paràgraf anterior perquè consta la seua inscripció en el Registre de Personal de l'Administració de la Generalitat, cal fer expressa la declaració d'aquesta circumstància en la sol·licitud d'inscripció.

  Les persones aspirants queden vinculades a les dades que hagen fet constar en les seues sol·licituds.


 • Lloc de presentació

  Una vegada omplida la sol·licitud i el full d'autobaremació i obtingut el corresponent justificant en format PDF, s'ha de presentar en la seu de la direcció territorial d'aquesta Conselleria a Castelló, av. Germans Bou 81, CP 12003 de Castelló, o en qualsevol de les oficines públiques previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IGU_BOLSAS&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=68382 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar