Detall

Tècnic auxiliar d'Infermeria en la Residència i Centre de Dia Municipal d'Almassora


 • Descripció

  Tècnic auxiliar d'Infermeria en la Residència i Centre de Dia Municipal d'Almassora


 • Organisme

  Almassora/Almazora
  Plaza Pere Cornell, 1
  Tel:964560001
  Fax:964563051


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola. Quant a les persones estrangeres, comunitàries i no comunitàries, se seguirà el que estableix la Llei 7/2007.
  - Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Estar en possessió de la titulació oficial de Tècnic Auxiliar d'Infermeria o el certificat de Formació Professional de primer grau de la branca sanitària o cicle formatiu equivalent. Les equivalències de titulacions han d'estar acreditades documentalment per les persones aspirants.
  - No patir cap dolència ni tindre cap defecte físic o psíquic que impedisca complir les funcions corresponents.
  - No haver sigut separada ni inhabilitada per a l'exercici de la funció pública.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies de sol·licitud per a participar en els processos (annex I) s'han de dirigir a la presidenta del Consell d'Administració de la la Residència i Centre de Dia Municipal de Persones Majors Dependents d'Almassora-Residència Municipal de la Tercera Edat d'Almassora.

  La instància s'ha d'acompanyar de:
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat.
  - L'autoavaluació de la persona aspirant (annex II), la qual té un caràcter informatiu i no vinculant, segons el barem de mèrits que es recull en la base cinquena.
  - Les còpies dels documents acreditatius dels mèrits valorables en la fase de concurs.
  - Declaració jurada (annex III).


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de la Residència (av. Generalitat, 20. 12550 Almassora - Castelló) o en qualsevol de les formes establides en l'article 16 de la Llei 39/2015 de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.almassora.es/ca/articulos/residencia-i-centre-de-dia-municipal-de-persones-majors-depenents-d-almassora


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar