Detall

Borsa de treball arquitecte superior.


 • Descripció

  Borsa de treball arquitecte superior.


 • Organisme

  Xirivella
  Plaza Concordia, 6
  Tel:963135050
  Fax:963703179


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases i obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  Requisits específics:
  Certificat de coneixement de nivell mitjà de valencià, expedit per la JQCV o equivalent. En el cas que les persones aspirants no tinguen el certificat abans de finalitzar el termini de presentació d'instàncies, hauran de realitzar la prova establida en la fase prèvia.


 • Requisits generals

  Requisits generals (Resolució 1634/2017, de data 1 d'agost, DOGV 8115, de data 29/08/2017)
  a) Estar en possessió de la titulació que, per a cada borsa, s'establirà en les bases específiques, que ha de presentar-se, mitjançant una fotocòpia compulsada al Servei de Recursos Humans, si definitivament formen part de la borsa. I altres requisits d'acord amb el que es disposa en cada perfil de lloc convocat.

  Per a borsa de persones amb diversitat funcional:
  b) Certificat de discapacitat expedit per l'organisme competent, en el cas que es presenten a la borsa reservada a persones amb diversitat funcional i així es determine en
  cada convocatòria en concret.
  c) Certificat de compatibilitat funcional, expedit pel Centre d'Avaluació de Persones amb Diversitat Funcional, c/ Sant Josep de Calassanç, 30, telèfon 963 989 550, en el cas que es presenten a la borsa reservada a personal afecte per persones amb diversitat funcional i així es determine en cada convocatòria en concret.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a optar als llocs de treball convocats s'han d'ajustar al model oficial facilitat pel Gabinet d'Informació, i s'hi ha d'adjuntar, en el supòsit que corresponga, el certificat de discapacitat, i el certificat de compatibilitat funcional, en els quals ha de constar que es reuneixen tots i cada un dels requisits exigits.

  Han d'adjuntar a la instància el resguard d'haver abonat la taxa per drets d'examen.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.xirivella.es/es/ayuntamiento/ofertas-de-trabajo-rrhh/procesos-de-seleccion-2/bolsa-trabajo-arquitecto-superior/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.