Detall

Personal encarregat de la dinamització de la Unitat de Respir Familiar.


 • Descripció

  Personal encarregat de la dinamització de la Unitat de Respir Familiar.


 • Organisme

  Eslida
  Plaza del Ayuntamiento, 1
  Tel:964628000
  Fax:964628025


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases i obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Nou nivell B - Títol de Tècnic/a Superior de Formació Professional


 • Requisits generals

  a) Ser espanyol o tindre la nacionalitat de qualsevol dels estats membre de la Unió Europea o d'aquells estats que, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  b) Edat: Tindre complits setze anys d'edat i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.
  c) Disposar, preferentment, d'experiència prèvia i de formació bàsica en alguna de les especialitats següents: Auxiliar de clínica, auxiliar de Geriatria, auxiliar d'Ajuda a Domicili, títol de Formació Professional de grau mitjà o equivalent en les especialitats de tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria, tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència o tècnic d'Atenció Sociosanitària o altres especialitats vinculades a la dinamització de similars recursos socials.
  d) Compatibilitat funcional: No patir cap malaltia, així com tindre les condicions físiques i psíquiques adequades per a l'exercici
  de les funcions pròpies del càrrec.
  e) Habilitació: No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se en inhabilitació per a exercir funcions similars a les que exercien en el que haja sigut separat/ada o inhabilitat/ada. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  f) No trobar-se incurs/a en cap causa d'incapacitat o incompatibilitat, conformement a la legislació vigent en el moment.
  Tots els requisits indicats han de reunir-se en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre'ls durant tot el procés selectiu i fins al moment del seu nomenament.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de formular segons el model elaborat per l'Ajuntament i s'han de presentar en el Registre General d'aquest situat a la plaça de l'Ajuntament núm. 1, dirigides a l'Ajuntament d'Eslida, Sr. Alcalde President de l'Ajuntament.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.eslida.es/ca


 • Seguiment





La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.