Detall

Auxiliars d'administració


 • Descripció

  Auxiliars d'administració


 • Organisme

  Gobierno del Principado de Asturias: Consejería de Hacienda
  Av. Hermanos Menéndez Pidal, 7
  33005 Oviedo, Asturias
  Tel. 985 10 55 00 (Centralita)
  Tel:985 10 55 00


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  1. Nacionalitat:
  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Ser nacional d'algun dels estats membres de la Unió Europea.
  c) Ser nacional d'algun estat al qual, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  d) També hi podran participar, siga quina siga la seua nacionalitat, els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret. En les mateixes condicions, hi podran participar els seus descendents i els de els seus cònjuges, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  2. Capacitat: Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques del cos al qual es vol ingressar,
  la qual cosa s'ha d'acreditar, una vegada superat el procés selectiu, mitjançant un reconeixement mèdic en el centre que
  es determine a aquest efecte, i la presa de possessió quedarà supeditada al compliment d'aquest requisit.
  3. Edat: Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa legalment establida.
  4. Habilitació: No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats
  autònomes, ni es troba en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos d'auxiliars. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent , ni haver sigut sotmés/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos
  termes, l'accés a l'ocupació pública.
  5. No posseir la condició de funcionari de carrera del cos d'auxiliars de l'Administració del Principat d'Astúries.
  6. Titulació: Estar en possessió o en condicions d'obtindre el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. Així mateix, s'atendrà el que disposa l'Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny, per la qual s'estableixen.


 • Places

  Nombre de places

  160

  Descripció de les places

  - 142 per torn lliure
  - 18 per torn lliure per a persones amb discapacitat a les quals s'haja reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.


 • Lloc de presentació

  Les persones que opten per la sol·licitud presencial han de presentar els documents en el Registre General Central de l'Administració del Principat d'Astúries, o per qualsevol dels mitjans establits en la Llei de procediment administratiu.
  En el cas que s'opte per presentar una sol·licitud en una oficina de Correus, s'ha de fer en sobre obert perquè la sol·licitud siga datada i segellada pel personal de Correus abans de certificar-la.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/template.PAGE/menuitem.1100d376698158bc1c36dc72100000f7/?javax.portlet.tpst=5cf37ce37019517d5e963bb4100000f7&javax.portlet.prp_5cf37ce37019517d5e963bb4100000f7_action=inicio&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken&inicioEmpleoPublico=true


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar