Detall

Assessor/a jurídic/a


 • Descripció

  Assessor/a jurídic/a


 • Organisme

  Cocentaina
  Plaça de La Vila, 1
  Tel:965590051
  Fax:965593067


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser ciutadà de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats en els quals siga aplicable la lliure circulació de persones treballadores, per a ser llocs de treball de caràcter laboral; a més dels anteriors, hi podran participar les altres persones estrangeres que tinguen la seua residència legal a Espanya i que disposen de documentació acreditativa de l'autorització per a accedir sense limitacions al mercat laboral, tot això en els termes previstos en l'art. 57 de l'RD legislatiu 5/2015, text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol requerit o en condicions d'obtindre'l abans de la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En tot cas, les equivalències han d'aportar-les les persones aspirants mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en cada cas. En cas de titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.
  d) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic o psíquic que impedisca l'exercici normal de les seues funcions.
  Les persones que tinguen la condició de discapacitades han d'acreditar l'aptitud per a l'exercici de les funcions corresponents a les places objecte d'aquesta convocatòria mitjançant un dictamen expedit per un equip interprofessional competent.
  e) No haver sigut separat/ada, per mitjà d'expedient disciplinari, del servei de cap administració pública ni trobar-se inhabilitada per a l'exercici de funcions públiques.
  f) No estar afectada per cap incompatibilitat o incapacitat per a prestar serveis en aquesta administració pública de conformitat amb el que estableixen les lleis.


 • Places

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és la creació d'una borsa de treball d'ASSESSOR/A JURÍDIC/A per a futures contractacions, segons les necessitats de l'Ajuntament, amb caràcter de personal laboral de durada determinada.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds s'han de dirigir a l'Alcaldia Presidència de la Corporació, per a la qual cosa es pot utilitzar el model d'instància que figura en l'annex 2 de la convocatòria, que es facilitarà a les persones interessades en l'oficina d'informació i registre de l'Ajuntament, situada a la plaça de la Vila,1, i en la seu electrònica municipal (cocentaina.sedelectronica.es) en l'apartat "CIUTADANS" - "OCUPACIÓ".
  Per a l'admissió en la borsa de treball, les persones aspirants han de manifestar en les seues sol·licituds que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides en la base segona, referides a la data d'expiració del termini de presentació de les sol·licituds i han d'adjuntar:
  a) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat o equivalent en el cas d'estrangers.
  b) Fotocòpia compulsada de la titulació acreditativa (llicenciatura o grau en Dret o equivalent).
  c) Dictamen d'aptitud per al cas de discapacitats.
  d) La documentació acreditativa dels mèrits previstos en l'annex 1, que ha de ser en originals o fotocòpies compulsades.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament de Cocentaina (SIC o registre electrònic)


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.cocentaina.es/ca/serveis-municipals/oposicions-i-borses-de-treball


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar