Detall

Agents d'igualtat


 • Descripció

  Agents d'igualtat


 • Organisme

  L'Alfàs del Pi
  Federico García Lorca, 11
  Tel:965888265
  Fax:965887112


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Ser espanyol/a o d'algun dels estats membres de la Unió Europea, de conformitat amb el que estableix l'article 57 de l'RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol requerit..
  d) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les funcions pròpies del lloc convocat.
  Les persones amb diversitat funcional han d'acreditar la seua capacitat per a exercir les tasques o funcions del lloc a què aspiren, mitjançant l'oportuna certificació de l'òrgan corresponent. Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 % han d'acreditar-la a fi d'adoptar les mesures oportunes per a la realització de les proves.
  e) No estar inhabilitat/ada penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  f) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques.


 • Taxa ordinària

  35,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa o els drets d'examen s'ha de realitzar mitjançant autoliquidació, a través d'entitats col·laboradores (podeu accedir a generar l'autoliquidació i el pagament electrònic des de la web de SUMA: www.suma.es/ Apartat: "Contribuyentes". Opció: Autoliquidacions de gestió municipal); o bé mitjançant l'ingrés en un dels comptes bancaris següents, amb la indicació del nom de la persona interessada i el concepte següent: Borsa d'agents d'igualtat:
  Banc SABADELL, IBAN: ES23 0081 0673 1600 0132 8336
  LA CAIXA, IBAN: ES44 2100 4453 8002 0002 8745

  La falta de justificació dels drets d'examen o de trobar-se exempt determinarà l'exclusió de l'aspirant.


 • Exempció / Reducció taxes

  Estan exemptes del pagament de la taxa:
  - Les persones interessades amb una minusvalidesa del 33 % o superior, reconeguda oficialment per l'administració competent, fins a l'últim dia del termini de presentació d'instàncies del procés selectiu al qual es presente. S'ha d'acreditar mitjançant un certificat expedit per l'òrgan competent. S'ha de presentar una fotocòpia compulsada d'aquest certificat amb la sol·licitud.

  - Les persones inscrites en l'INEM durant, almenys, un mes anterior a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant com a demandants d'ocupació i que no perceben subsidi ni prestació per desocupació estaran exemptes del pagament de la taxa, per a la qual cosa cal aportar un certificat emés per l'INEM o el servei competent provincial que així ho acredite, el document del qual ha de presentar-se juntament amb la sol·licitud.


 • Places

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és la creació d'una borsa de treball d'agents d'igualtat, per a la concertació d'un contracte de treball d'obra o servei determinat, vinculada a la concessió de la subvenció de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, línia de la Xarxa Valenciana d'Agents d'Igualtat per a 2018, així com per a proveir les vacants, substitucions de llocs conjunturals d'idèntiques característiques als llocs convocats o necessitats del servei de caràcter temporal, mitjançant nomenament interí o contractació laboral temporal.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de l'Alfàs del Pi segons el model que s'adjunta en l'annex II. La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:
  - Fotocòpia del DNI en vigor o, si escau, del passaport en vigor que acredite la identitat del candidat.
  - Fotocòpia de la titulació exigida.
  Fotocòpia de la titulació específica de doctorat i/o màster en gènere i/o polítiques d'igualtat emés per una universitat o una formació mínima de 250 hores en perspectiva de gènere i polítiques d'igualtat d'oportunitats en un mateix curs i certificada per un organisme públic.
  - Resguard justificatiu del pagament dels drets d'examen o de trobar-se exempt del pagament d'aquests, segons l'establit en l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per Concurrència a Proves Selectives publicada en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant núm. 52, de 17 de març de 2009.


 • Lloc de presentació


  En la seu electrònicahttp://www.lalfas.es, en el Registre General d'Entrada d'aquest Ajuntament o en qualsevol de les formes establides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Quan la sol·licitud es presente en un registre diferent del de l'Ajuntament de l'Alfàs del Pi, la persona interessada ha de justificar amb el resguard corresponent la data de la seua presentació i remetre un avís mitjançant correu electrònic al departament de Recursos Humans següent: rrhh@lalfas.com, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.lalfas.es/transparencia/normativa/tablon-de-anuncios/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar