Detall

Treballador/a social


 • Descripció

  Treballador/a social


 • Organisme

  Pilar de la Horadada
  Pl. Campoamor, 2
  Tel:965352225
  Fax:965352325


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de Grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  Permís de conducció classe B


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la de la resta d'estats membres de la Unió Europea, o ser cònjuge d'un espanyol o d'un nacional d'altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que no estiguen separats de dret, o ser descendent d'un nacional espanyol o d'un nacional de la resta d'estats membre de la Unió Europea, o del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, tinguen menys de vint-i-un anys o en tinguen més però siguen dependents, en els termes i les condicions que es determinen legalment o reglamentàriament.
  -. Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Les titulacions obtingudes en l'estranger s'han de justificar amb la documentació que n'acredite l'homologació pel ministeri competent en la matèria. Les equivalències s'han d'acreditar per mitjà del certificat de l'administració competent.
  - Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques habituals de la plaça/lloc corresponent. En el cas de les persones amb discapacitat, poden sol·licitar adaptacions de temps i mitjans per a la realització de les proves selectives. En aquest cas, les persones interessades han de formular la petició, de manera concreta, en la sol·licitud de participació. A aquest efecte, els tribunals poden requerir un informe i, si escau, la col·laboració dels òrgans tècnics de l'Administració laboral sanitària o dels serveis socials.
  -. - No haver sigut separat/ada, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupació o càrrec públic per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de personal funcionari. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  -. No tindre antecedents de delictes de naturalesa sexual.


 • Places

  Nombre de places

  2

 • Documentació / Informació

  S'han d'adjuntar fotocòpies dels documents que acrediten que efectivament es compleixen els requisits, a excepció del que s'indica en els apartats d i e de la base tercera, que s'han d'acreditar posteriorment. Els documents que s'han de presentar per a acreditar que es compleixen els requisits assenyalats en els apartats a, b, c, f i g de la base tercera són, a més de la sol·licitud de participació degudament signada, els següents:
  - Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.
  - Fotocòpia compulsada del títol acadèmic o del resguard d'haver abonat els drets d'expedició.
  - Fotocòpia compulsada del permís de conduir categoria B en vigor.
  - Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual.
  - Pel que fa a les persones aspirants amb alguna discapacitat, aquestes han d'acreditar la seua condició mitjançant una fotocòpia compulsada de la certificació emesa per l'administració competent en la qual s'acredite que té una discapacitat de grau igual al 33 % o superior. Així mateix, s'ha d'aportar, juntament amb la instància, l'informe emés per l'administració competent en el qual s'acredite la compatibilitat de l'aspirant per a l'acompliment de les tasques i les funcions pròpies de les places a què opta.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies i els documents s'han de presentar en el Registre General de l'Ajuntament o pels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://sede.pilardelahoradada.org/portal/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_ldoc_d10_v1.jsp&codbusqueda=67&codResi=1&codMenuPN=22&codMenu=43&layout=se_contenedor1.jsp&layout=se_contenedor1.jsp&language=ca


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar