Detall

Programador/a


 • Descripció

  Programador/a


 • Organisme

  Diputació Alacant
  Av. de la Estació, 6
  Tel. 965121300
  03005 . Alicante


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C - Batxiller, FP II, proves d'accés universitat per a majors 25 anys o equivalent


 • Requisits especifics

  Permís de conducció B en vigor. Les persones aspirants de fora de la Unió Europea amb el permís de conducció B, hauran d'acreditar que estan en possessió de la convalidació corresponent o de la credencial que n', si escau, l'homologació.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola. A més, hi podran accedir:
  - Les persones nacionals d'estats membres de la Unió Europea.
  - Els o les cònjuges d'espanyols/es i de nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea independentment de quina en siga la
  nacionalitat sempre que no estiguen separats de dret, així com la seua descendència menor de 21 anys o majors d'aquesta edat que siguen dependents.
  - Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i
  ratificats per Espanya en els quals es puga aplicar la lliure circulació de treballadors.
  Totes les persones aspirants hauran d'acompanyar la sol icitud de la documentació que acredite les condicions que al·leguen.
  b) Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques. SUMMA Gestió Tributària es reserva el dret a sotmetre les persones aspirants a totes les proves que considere pertinents per a avaluar el compliment d'aquest requisit.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa per al accés a la funció publica.
  d) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional objecte de la convocatòria. Si es tracta de persones nacionals d'altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) No trobar-se culpable en cap de les causes d'incapacitat específica que s'assenyalen en la legislació vigent.
  f) Estar en possessió del títol requerit o equivalent, o en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En tot cas, l'equivalència haurà d'aportar-la l'aspirant mitjançant certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en cada cas. Les persones aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la convalidació corresponent o de la credencial que n'acredite, si escau, l'homologació.
  .


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  La convocatòria és per a cobrir, mitjançant contracte laboral de caràcter indefinit, una plaça de PROGRAMADOR/A, vacant en la plantilla de SUMA.GESTIÓ Tributaria. La plaça està vacant en la plantilla de l'organisme autònom i inclosa en l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2017.


 • Documentació / Informació

  La instància ha de dirigir-se a la Presidència de l'organisme autònom, en la qual han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions o els requisits exigits, per a la qual cosa han d'adjuntar a la instància una fotocòpia del document nacional d'identitat en vigor. El model d'instància es facilitarà en el Registre General de l'entitat, i a través de la pàgina web de SUMA Gestión Tributaria: www.suma.es
  Les persones amb discapacitat han d'aportar una fotocòpia compulsada de la certificació de l'òrgan competent, que acredite tal condició, així com el tipus i la graduació d'aquesta.
  Els requisits que s'estableixen en els punts c, f, g han de ser acreditats juntament amb la instància.
  Les persones interessades han de fer constar en la sol·licitud els mèrits que reunisquen per a puntuar en el concurs, per a la qual cosa han d'adjuntar a la sol·licitud les certificacions o els justificants acreditatius d'aquests, amb el benentés que, si no s'acrediten degudament, no es tindran en compte per a la seua valoració. No obstant això, perquè es puguen valorar aquests mèrits, serà indispensable que s'indiquen amb tota claredat en la sol·licitud i s'hi faça constar aquesta circumstància.
  Les persones aspirants que vulguen podran fer les proves en valencià castellà, per a la qual cosa han d'indicar-ho expressament en la instància.


 • Lloc de presentació

  En hores hàbils, de dilluns a divendres, en el Registre de SUMA.Gestión Tributaria, Rambla Méndez Núñez (cantó plaça Sant Cristòfol, 1, d'Alacant), o en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  En cas que es presente en les oficines de Correus i Telègrafs, s'ha de fer en sobre obert i deixar-hi constància de la data de presentació.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.suma.es/PortalWeb/cuerpo_empleo.xhtml?idioma=ca


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.