Detall

Tècnic d'Informació Turística


 • Descripció

  Tècnic d'Informació Turística


 • Organisme

  Morella
  Segura Barreda, 28
  Tel:964160034
  Fax:964160762


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Requisits generals

  a) Tenir la nacionalitat espanyola sense perjudici del que es disposa en l'article 57 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Posseir la capacitat funcional per al compliment de les tasques.
  c) Tenir complits setze anys i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionaris, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haguera estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  règim de personal laboral temporal, i constitució de borsa de treball per substitució per maternitat mitjançant baremació de mèrits, així com procedir a la constitució d'una borsa d'ocupació per cobrir vacants, substitucions, i reforçar el servei en cas de necessitat.
  La modalitat del contracte serà temporal per substitució per baixa per maternitat com a tècnic d'informació turística, de duració determinada, i a temps complet, d'acord amb el que disposa l'article 15.1 c) del Reial Decret Legislatiu 2/2015, del 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut dels Treballadors.


 • Documentació / Informació

  a) Declaració responsable de l'aspirant, indicativa del compliment dels requisits exigits legalment. Es presentarà conforme al model Annex I
  b) Fotocòpia del NIF o equivalent i si escau, passaport.
  c) Currículum vitae de l'aspirant.
  d) Documentació acreditativa dels mèrits.


 • Lloc de presentació

  l'Oficina de Turisme de Morella (Plaça Sant Miquel, nº 3 - 12300 Morella) o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  Si s'opta per aquesta segona modalitat per presentar les sol·licituds s'ha de comunicar per vía telefònica al Patronat Municipal de Turisme. Tel. 964 17 30 32.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://agenciadecolocacionmorella.blogspot.com/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar