Detall

Agent de la Policia Local.


 • Descripció

  Agent de la Policia Local.


 • Organisme

  Turís
  Plaça Vicent Ribes, 1
  Tel:962526036
  Fax:963113004


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Modificació de les bases)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió o haver complit les condicions d'obtenció del títol de Batxillerat o tècnic, o equivalent, en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència al títol exigit ha de ser reconeguda per l'administració competent en cada cas concret, i obligatòria i degudament acreditada en aquest sentit per les persones aspirants.
  c) No patir cap malaltia o tindre un defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establides en l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'estableixen els criteris mínims per a la selecció de policies locals de la Comunitat Valenciana en les proves físiques, psicotècniques i de reconeixement mèdic, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
  d) Tindre complits díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari.
  f) No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A, que permeten la conducció de motocicletes de potència que no sobrepassen els 25 kW o amb una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg, per a permisos de conducció de motocicletes obtinguts abans del 8 de desembre de 2009 (Reglament general de conductors, aprovat pel RD 772/1997, de 30 de maig), o A2, que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 35 kW i una relació potència/pes màxima de 0,2 kW/kg i no derivades d'un vehicle amb més del doble de la seua potència, per als obtinguts a partir de la data esmentada (Reglament general de conductors vigent, aprovat pel RD 828/2009, de 8 de maig).
  h) Comprometre's, amb una declaració jurada, a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.


 • Taxa ordinària

  40,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de drets d'examen s'han d'ingressar en el compte corrent de Cajamar ES1431237271112710000063 i és necessari que en l'ingrés figuren les dades següents: Nom, cognoms, DNI de la persona interessada i identificació de la convocatòria.
  Els drets d'examen esmentats només es retornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d'algun dels requisits per a participar-hi.


 • Places

  Nombre de places

  4

  Descripció de les places

  Places incloses en l'oferta d'ocupació pública de 2018 de l'Ajuntament de Turís.

  - Torn lliure: 3 places.
  - Torn de mobilitat: 1 plaça.
  Si la plaça oferida pel torn de mobilitat no es cobreix per aquest procediment de selecció, passarà al torn lliure.

  De conformitat amb la disposició transitòria setena de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, i amb el Pla d'igualtat de l'Ajuntament de Turís, es reserva el 30 % de les places per a dones: 1 plaça del torn lliure.
  En el cas que la plaça reservada per a dones quede deserta en el procés d'accés de torn lliure, s'acumularà al torn lliure general.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en la present convocatòria s'han de dirigir al Sr. Alcalde President.

  La instància s'ha de presentar, preferiblement, en el model oficial facilitat per l'Oficina d'Informació de l'Ajuntament de Turís i/o en la pàgina web municipal www.turis.es.
  En tot cas, ha d'incloure:
  a) Manifestació expressa que la persona aspirant reuneix tots i cada un dels requisits exigits en les bases a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies, requisits que s'acreditaran posteriorment en el cas que siga seleccionada.
  b) Torn pel qual s'opta (lliure o mobilitat) i si s'opta al contingent de reserva per a dones. Només es podrà optar a un torn i una opció general o de reserva.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Turís o en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas que la instància es presente per mitjans diferents al del Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament, s'haurà de remetre, dins del termini de presentació d'instàncies, una còpia del justificant del registre presentat, en el qual la persona aspirant quede identificada, al número de fax 963113004 o al correu electrònic secretaria@turis.es.

  Anunci de l'Ajuntament de Turís sobre la modificació de les bases de la convocatòria per a cobrir 4 places d'agent de la Policia Local.
  On diu:
  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Turís o en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas que la instància es presente per mitjans diferents al del Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament, s'haurà de remetre, dins del termini de presentació d'instàncies, una còpia del justificant del registre presentat, en el qual la persona aspirant quede identificada, al número de fax 963113004 o al correu electrònic secretaria@turis.es.

  Ha de dir:
  La sol·licitud de participació en les proves selectives, ajustada al model normalitzat facilitat en la pàgina web municipal www.turis.es, haurà de tramitar-se telemàticament.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.turis.es/event-page/tauler-danuncis


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar