Detall

Subdirector/a d'infermeria de l'Hospital General d'Ontinyent ? Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent (núm. de lloc 61251)


 • Descripció

  Subdirector/a d'infermeria de l'Hospital General d'Ontinyent ? Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent (núm. de lloc 61251)


 • Organisme

  Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33 46010 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Nomenament)

 • Procés selectiu

  LLIURE DESIGNACIÓ


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació específica

  Titulació universitària corresponent a diplomatura o grau en infermeria


 • Requisits generals

  - Posseir la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com d'aquells estats a què, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors en els termes en què esta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea, o tindre este dret de conformitat amb el que preveu el Decret 543/2001, de 18 de maig.
  - Estar en possessió de la titulació universitària corresponent a diplomatura o grau en infermeria, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent, així com tindre la capacitat adequada per a l'exercici del càrrec.
  - Ostentar la condició de personal estatutari amb plaça en propietat en els Servicis de Salut, o de funcionari/ària de carrera, regulat per Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, i de les lleis de la funció pública de les comunitats autònomes, així com de personal laboral fix de la Generalitat, i en este cas quedaran en la situació administrativa que els corresponga.
  - No obstant això, podrà participar també simultàniament personal alié a l'administració que complisca amb els requisits anteriorment enunciats, a fi que l'Administració puga comptar amb un major i heterogeni nombre d'aspirants que concórreguen en condicions d'igualtat al present procés de provisió de places. La provisió s'efectuarà conforme al règim laboral d'alta direcció regulat en el Reial Decret 1382/1985, d'1 d'agost.
  - No trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, professionals o de la Seguretat Social.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Centre de destinació: Hospital General d'Ontinyent.
  Localitat del lloc: Ontinyent.
  Naturalesa: estatutària.
  Forma de provisió: lliure designació.
  Classificació: A2-26-B.


 • Documentació / Informació

  Les persones interessades han d'omplir degudament el model de sol·licitud (annex I), d'aquesta convocatòria.
  En la sol·licitud s'han de consignar les dades següents:
  - Dades personals.
  - Currículum professional que incloga preferentment els mèrits acadèmics i/o l'experiència professional en l'acompliment de càrrecs directius en institucions sanitàries o en el lloc de treball amb funcions similars al qual es concursa.
  - Memòria explicativa de les línies fonamentals i els objectius que es volen assolir en la plaça que se sol·licite.


 • Lloc de presentació

  Les persones interessades a participar en la convocatòria han d'omplir una sol·licitud, que s'ha d'ajustar necessàriament al model que consta com a annex I. La sol·licitud s'ha de presentar en el registre de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Direcció General de Recursos Humans), en el de les direccions territorials de Sanitat Universal i Salut Pública o en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En el cas de presentar-la en una oficina de Correus, es farà en un sobre obert, perquè daten i segellen la instància abans de certificar-la.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.san.gva.es/web/dgrhs/avisos-noticias-convocatorias


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar