Detall

Peó, especialitats: jardineria, neteja viària i edificis, de gabinet psicopedagògic, de polivalent d'esports i personal per a dependències municipals


 • Descripció

  Peó, especialitats: jardineria, neteja viària i edificis, de gabinet psicopedagògic, de polivalent d'esports i personal per a dependències municipals


 • Organisme

  Bellús
  Plaza de la Iglesia, 7
  Tel:962293104
  Fax:962293272


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Requisits generals

  Tindre la nacionalitat espanyola. A més, hi podran accedir:
  a.1) Els nacionals d'un estat membre de la Unió Europea o nacionals dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  a.2) El cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors d'aquesta edat que visquen a càrrec seu. Totes les persones aspirants han d'acompanyar la seua sol·licitud de la documentació que acredite les condicions que s'hi al·leguen.
  b) No patir una malaltia o tindre un defecte físic que impedisquen l'acompliment de les funcions encomanades.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Documentació / Informació

  Els interessats en el procediment hauran d'emplenar la instància relacionada en l'annex I i es dirigirà a l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament.

  La sol·licitud haurà d'anar acompanyada del DNI i dels mèrits valorables en la fase de concurs, no valorant-se aquells mèrits que no es presenten *porlos interessats.


 • Lloc de presentació

  Registre General o bé en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015,d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.bellus.es/report/bolsa-treball


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar