Detall

Administratiu/iva


 • Descripció

  Administratiu/iva


 • Organisme

  Mancomunidad La Vega
  Tel:966755639
  Fax:966754213


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C - Batxiller, FP II, proves d'accés universitat per a majors 25 anys o equivalent


 • Requisits generals

  a) Ser espanyol/a o, d'acord amb el que estableix la Llei 5/2015, de 30 d'octubre, per la qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; tindre la nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors/ores; així com, siga quina siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nadius d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats/ades de dret, els seus descendents i els del seu cònjuge, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques. Les persones aspirants amb discapacitat han d'acreditar els requisits d'estar afectats per una discapacitat de grau igual o superior al 33 % i ser compatibles amb les funcions pròpies del lloc, mitjançant una certificació expedida pel Centre Base d'Orientació, Diagnòstic i Tractament de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o d'un altre organisme amb la mateixa competència en la matèria.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques.
  e) No estar inhabilitat/ada penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  f) Estar en possessió del títol de Batxiller Superior o Tècnic, o estar en condicions d'obtindre'l, en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.


 • Places

  Descripció de les places

  Vinculació a la concessió de la subvenció de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a la prestació dels serveis socials d'Atenció Primària. Així com per a proveir les vacants, les substitucions de llocs conjunturals d'idèntiques característiques a la convocada o necessitats del servei de caràcter temporal, mitjançant un nomenament de funcionari/ària interí/ina.


 • Documentació / Informació

  a) Justificant d'haver ingressat la quantitat de 18,35 euros en concepte de drets d'examen. Aquest ingrés es podrà efectuar directament o mitjançant una transferència en l'entitat Banc Sabadell, compte amb número d'identificació ES59 0081 1445 3400 0101 6606, del qual és titular la Mancomunitat la Vega o, si escau, per gir postal o telegràfic, especificant en tots els casos "Borsa d'administratiu/iva 2018" juntament amb la identificació de la persona aspirant que efectua l'ingrés. Els drets d'examen esmentats només es retornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d'algun dels requisits per a participar-hi.
  b) Fotocòpia compulsada de la titulació exigida o equivalent.
  c) Fotocòpia compulsada del DNI.
  d) Documentació que acredite els mèrits valorables en la fase de concurs. La documentació acreditativa dels mèrits valorables s'ha de presentar mitjançant una fotocòpia compulsada o acarada.


 • Lloc de presentació

  Registre General, situat a la plaça de l'Ajuntament, 4, de Redován, en horari de 9 a 14 hores. El model de sol·licitud també es publicarà en el tauler d'anuncis d'aquesta entitat i en la seua pàgina web www.mancomunidadlavega.es
  Les instàncies es podran presentar, també, en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei del procediment administratiu comú. En aquest cas, les persones interessades han de comunicar-ho dins del termini de presentació d'instàncies, mitjançant el lliurament del justificant d'enviament al correu electrònic: administracion@mancomunidadlavega.es


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.mancomunidadlavega.es/gobiernotransparencia/transparencia-mlv/empleo/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.