Detall

Administratiu


 • Descripció

  Administratiu


 • Organisme

  Foios
  Plaza del Pueblo, 1
  Tel:961491110
  Fax:961494823


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o reunir les condicions d'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats establits en l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que aprova el text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Tindre la capacitat funcional, física i psíquica necessària per a l'acompliment de les tasques i funcions del lloc.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Estar en possessió del títol requerit o equivalent, o en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent.
  Així mateix, cal ajustar-se al que disposa l'Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny (BOE del 17 de juny de 2009), per la qual s'estableixen equivalències amb els títols de Graduat en ESO i de Batxiller regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada mitjançant l'Ordre EDU/520/2011, de 7 de març.
  - No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver sigut sotmés/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  67,08 €


  Descripció de la taxa

  La taxa s'ha d'ingressar en el compte bancari a nom de l'Ajuntament de Foios:
  Cajamar ES95 3058 2154 61 2732000040
  En l'ingrés, s'ha de fer constar la plaça a la qual s'opta, així com la identitat de la persona que fa el depòsit i el DNI, que ha de coincidir amb la del nom de l'aspirant.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és la cobertura en propietat d'una plaça d'administratiu, pel sistema de concurs oposició, enquadrada en l'escala d'administració general, subescala administratiu.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a prendre part en la convocatòria s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Foios, i s'han d'ajustar al model d'instància que figura com a ANNEX II a les bases.
  Les instàncies han d'anar acompanyades, OBLIGATÒRIAMENT, de la documentació següent:
  a) Còpia degudament compulsada del DNI de la persona sol·licitant.
  b) Còpia degudament compulsada de la titulació exigida per a l'accés.
  c) Documentació acreditativa dels mèrits al·legats per l'aspirant i que s'han de tindre en compte en la fase de concurs. La documentació s'ha de presentar en sobre tancat i, perquè es tinga en compte, ha de ser original o fotocòpia degudament compulsada. No s'admetrà cap documentació acreditativa de mèrits que es presente una vegada conclòs el termini de presentació d'instàncies.
  d) Resguard acreditatiu de l'ingrés de la taxa.

  Les persones aspirants amb discapacitat han de presentar la certificació expedida per l'òrgan competent de la comunitat autònoma o de l'Administració de l'Estat, que acredite aquesta condició, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents a la plaça objecte de la convocatòria.
  El tribunal establirà, per a les persones amb discapacitat que així ho sol·liciten, les adaptacions possibles, de temps i mitjans, per a la realització de les proves. A aquest efecte, les persones interessades han de presentar la petició corresponent en la sol·licitud de participació en la convocatòria.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament de Foios, situat a la plaça del Poble, núm.1, 46134 - Foios (València), o en qualsevol de les formes que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.foios.es/va/page/oferta-docupacio-publica


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar