Detall

PROFESSORS DE CONSERVATORI DE MÚSICA, ESPECIALITAT OBOÉ


 • Descripció

  PROFESSORS DE CONSERVATORI DE MÚSICA, ESPECIALITAT OBOÉ


 • Organisme

  Almoradí
  Plaza Constitución, 1
  Tel:965700101
  Fax:966780104


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  - Ser espanyol, ciutadà de la Unió Europea o, si escau, complir els requisits que estableix la legislació d'estrangeria.
  - Tindre 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació.
  - Estar en possessió del títol acadèmic corresponent a l'especialitat que s'ofereix en la convocatòria, tenint en compte el grup de classificació i la legislació vigent sobre aquest tema.
  - No patir una malaltia o tindre un defecte físic que impedisquen l'acompliment de les funcions corresponents.
  - No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei a l'Estat, a les comunitats autònomes o a les corporacions locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques per sentència ferma.
  - Estar en possessió del justificant acreditatiu del pagament de la taxa corresponent, l'absència del qual serà un requisit no esmenable.


 • Taxa ordinària

  6,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament s'ha d'efectuar en el compte corrent que l'Ajuntament d'Almoradí té obert en la Caixa Rural Central núm. ES37-3005-0012-081138563729, i s'hi ha de fer constar, expressament, en el moment del pagament, que aquest s'efectua per a participar en la convocatòria de procés selectiu per a constituir una borsa de treball temporal de professors del Conservatori de Música d'Almoradí, especialitat d'Oboé.


 • Documentació / Informació

  Les persones que vulguen prendre part en el procés selectiu han d'omplir una instància dirigida a l'Alcaldia Presidència d'aquest Ajuntament, en la qual han de declarar que compleixen tots els requisits fixats en aquestes bases.

  La instància ha d'anar d'acompanyada de:
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat.
  - Justificant bancari de l'ingrés bancari.
  - Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
  - En sobre tancat, la documentació acreditativa dels mèrits, que, en cas que no siga original, ha d'estar compulsada.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies s'han de presentar en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Almoradí. També es poden presentar en la forma que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.almoradi.es/concejalias/hacienda-y-personal/bolsa-de-trabajo/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar