Detall

Oficial/a electricista


 • Descripció

  Oficial/a electricista


 • Organisme

  Nules
  Plaza Mayor, s/n
  Tel:964670001
  Fax:964674931


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  D - Graduat escolar, FP I o equivalent


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ
  Tindre:
  - Títol de Graduat en Educació Secundària, Educació General Bàsica o Formació Professional de Tècnic o Tècnic Auxiliar, o equivalent. En el cas de les titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que n'acredite, si escau, l'homologació.

  ALTRES
  - Carnet professional en vigor d'Instal·lador Autoritzat categoria bàsica (IBTB), expedit per l'organisme competent.
  - Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de la classe B.


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun de la resta d'estats membres de la Unió Europea o la d'un altre país estrangers en els termes previstos en l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  - Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Tindre la capacitat funcional suficient per a dur a terme les tasques.
  - No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat.
  En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver sigut sotmés/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  - Estar en possessió del justificant acreditatiu del pagament de la taxa corresponent, l'absència del qual serà un requisit no esmenable.


 • Places

  Descripció de les places

  Nomenament: funcionari interí.


 • Documentació / Informació

  INSTÀNCIA
  Les instàncies per a sol·licitar prendre part del procés selectiu s'han de dirigir a l'alcalde president, per a la qual cosa cal utilitzar el model de sol·licitud que s'adjunta com a annex i que facilitarà el Registre General de l'Ajuntament.
  En cas que es presente la sol·licitud a través de la seu electrònica, pot utilitzar-se la instància general, en què cal fer constar les dades que s'indiquen en el model de sol·licitud.

  DOCUMENTS QUE CAL APORTAR
  a) El model de sol·licitud signat i amb els camps obligatoris degudament omplits.
  b) Fotocòpia del DNI o original del DNI, només en el cas de presentació presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Nules.
  c) Fotocòpia o original només en el cas de presentació presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Nules de la titulació acadèmica que acredite haver realitzat tots els estudis necessaris per a l'obtenció del títol. En el cas de titulacions homologades o equivalents exigides, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent.
  d) La documentació acreditativa d'haver abonat els drets d'examen.
  e) Fotocòpia o original, només en el cas de presentació presencial en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Nules del permís de conduir.

  DADES DE CONTACTE
  El correu electrònic que figura en la sol·licitud es considerarà l'únic vàlid a l'efecte de notificacions i crides, i s'hi ha d'indicar, a més, el número de telèfon per a rebre comunicacions. Seran responsabilitat exclusiva de la persona sol·licitant els errors en la consignació d'aquests i les seues futures modificacions. Les modificacions de les dades s'han de comunicar en els llocs previstos en la base 3.2.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar en el registre d'aquesta corporació, en horari d'oficina, o a través de la forma prevista en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://nules.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar