Detall

Subaltern/conserge


 • Descripció

  Subaltern/conserge


 • Organisme

  La Pobla de Farnals
  Plaza San Vicente, 1
  Tel:961441252
  Fax:961444971


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Altres categories professionals - Altres agrupacions professionals sense requisit de titulació (antic grup E)


 • Requisits generals

  A) Tindre la nacionalitat espanyola o alguna altra que permeta l'accés a l'ocupació pública.
  B) Haver complit setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa o una altra que es puga establir per llei.
  C) Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
  D) No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, mitjançant un procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria.
  Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes i en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.
  E) Estar en possessió del Certificat d'Escolaritat o, si és el cas, de qualsevol titulació equivalent.
  F) Estar en possessió del permís de conducció B.

  Tots els requisits s'han de reunir l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu i fins al moment, si escau, de la presa de possessió, i es podran efectuar les comprovacions oportunes fins a la presa de possessió com a funcionari de carrera.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a sol·licitar prendre part en les corresponents proves d'accés s'han d'ajustar al model establit com a ANNEX I, de manera obligatòria, i s'han de dirigir a l'alcalde de l'Ajuntament de la Pobla de Farnals.

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de:
  - Fotocòpia del NIF o, si escau, passaport.
  - Resguard acreditatiu del pagament de la taxa per drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  En el Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament, o bé mitjançant el procediment que regula l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://lapobladefarnals.sedelectronica.es/transparency/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar