Detall

Operaris d'assistència a domicili


 • Descripció

  Operaris d'assistència a domicili


 • Organisme

  Tavernes Blanques
  Plaça Germanies, 1
  Tel:961853267
  Fax:961859633


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits especifics

  Carnet professional de manipulador d'aliments.


 • Requisits generals

  A) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels estats membres de la Unió Europea i, independentment de la seua nacionalitat, els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents. També s'estendrà a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels Tractats Internacionals de la Unió Europea ratificats per Espanya, en els quals siga d'aplicació la lliure circulació de treballadors. Així com als estrangers/eres amb residència legal a Espanya.
  B) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  C) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  D) No haver sigut separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat/ada o inhabilitat/ada. En cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  E) No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions corresponents.
  G) Estar en possessió del carnet professional de manipulador d'aliments.


 • Taxa ordinària

  22,00 €


  Descripció de la taxa

  Banc Santander. Número de compte: ES83 0049 0777 9825 1085 2127


 • Documentació / Informació

  Instància (annex) que facilitaran les oficines municipals, i a la qual cal adjuntar els comprovants següents:
  A) Fotocòpia del document nacional d'identitat o document equivalent acreditatiu de la identitat del sol·licitant, acompanyada de l'original, per a compulsar-la.
  B) El resguard original justificatiu d'haver pagat els drets d'examen. Si el pagament s'efectua mitjançant gir postal o telegràfic, s'ha de consignar el resguard.
  C) Fotocòpia de la documentació que acredita que es posseeix alguna de les titulacions exigibles en la base tercera, apartats F i G, acompanyada de la documentació original, per a compulsar-la.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada de l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC), situada a la plaça Germanies, núm. 1


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni corresponent. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.tavernesblanques.es/es/report/bolsa-operarios-asistencia-domicilio-sad


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar