Detall

Cuidador/a del camp de futbol


 • Descripció

  Cuidador/a del camp de futbol


 • Organisme

  Almenara
  Casablanca, 56
  Tel:962624801
  Fax:962623165


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Correcció d'errors bases (ampliació de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un dels estats membres de la Unió Europea. Igualment serà aplicable, independentment de la seua nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre, que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  b) Tindre complits els setze anys d'edat i no excedir, si escau, l'edat de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del certificat escolar o equivalent, o en condicions d'haver-lo obtingut en la data en què acabe el termini d'admissió d'instàncies.
  d) Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques i les funcions corresponents al lloc objecte de la convocatòria al qual es tracte d'accedir.
  e) No haver sigut separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que exercien en cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat/ada o inhabilitat/ada. En cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  f) No estar inscrit/a en el Registre central de delinqüents sexuals i presentar, en el moment de la contractació, el certificat negatiu, com consta en l'apartat 5 de l'article 13 de la Llei.


 • Taxa ordinària

  20,00 €


  Descripció de la taxa

  BANKIA, SUCURSAL D'ALMENARA. Número de compte: ES35-2038-6330-0160-0000-1512.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES  PER A LES CONVOCATÒRIES DE LA GENERALITAT

  Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat (DOGV de 22/03/05, núm. 4971)

  Article 35. Exempcions i bonificacions

  Un. Estan exempts del pagament de la tarifa 1, "Admissió a proves selectives", de l'article següent, els subjectes passius amb discapacitat igual o superior al 33 per 100.

  Dos. Estan exempts del pagament de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria especial.

  Tres. Disfrutaran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria general.


  PER A ALTRES CONVOCATÒRIES

  Cada convocatòria especifica en les bases les possibles exempcions o descomptes


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Lloc de presentació

  Registre d'Entrada de l'Ajuntament i/o pàgina web municipal


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.almenara.es/?page_id=3811


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar