Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Tècnic d'Administració General (estabilització)


 • Descripció

  Tècnic d'Administració General (estabilització)


 • Organisme

  Benidorm
  Plaza de SS.MM. Los reyes de España, s/n
  Tel:965855500
  Fax:966815501


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Estar en possessió del títol de llicenciatura en Dret, en Ciències Polítiques i de l'Administració, en Economia, en Administració i Direcció d'Empreses, en Ciències Actuarials i Financeres, o de les titulacions que siguen corresponents segons el vigent sistema de titulacions, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En tot cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent en cada cas. Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que n'acredite, si escau, l'homologació.
  En cas que es presenten titulacions de grau equivalents a les llicenciatures referides anteriorment, caldrà aportar, a més, un títol oficial de màster universitari, en compliment de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
  Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana que en "l'Annex 1. Cossos i escales que es creen mitjançant Llei.ADMINISTRACIÓ GENERAL. Administració general cos: superior tècnic d'administració general de l'Administració de la Generalitat A1-01 Requisits: Títol universitari de doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari. Grup/subgrup professional: A1 Funcions: Dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, les funcions de nivell superior comú de l'activitat administrativa."
  Les titulacions acadèmiques oficials que presenten els aspirants han d'anar acompanyades de l'equivalència de títols declarada per l'autoritat acadèmica competent (Ministeri d'Educació o organisme competent en els termes fixats en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials).
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun de la resta d'estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores, en els termes previstos en el títol IV de l'RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  d) Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa per edat en la funció pública.
  e) No patir una malaltia ni tindre un defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions corresponents al lloc de treball que es convoca.
  No estar inhabilitat/ada penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  g) No haver sigut separat/ada, per mitjà d'expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració o ocupació pública, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de funcions públiques.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Concurs oposició per estabilització d'ocupació


 • Documentació / Informació

  Fotocòpia del document nacional d'identitat.


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Excm. Ajuntament de Benidorm (plaça S. M. Els Reis d'Espanya, s/n)


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://sede.benidorm.org/ca_ES/tablon-de-anuncios


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar