Detall

Administratiu-Tresorer


 • Descripció

  Administratiu-Tresorer


 • Organisme

  L'Olleria
  Santo Tomas, 2
  Tel:962200601
  Fax:962200011


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C - Batxiller, FP II, proves d'accés universitat per a majors 25 anys o equivalent


 • Requisits generals

  1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les i dels espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en els quals siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.
  Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi poden participar les persones descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a costa seua.
  2. Edat: tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  3. Titulació: estar en possessió o en condicions d'obtindre el títol de Batxillerat o equivalent, i haver abonat els drets d'expedició d'aquest. En tot cas, l'equivalència de titulacions l'ha d'aportar la persona que participe en la present convocatòria mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en cada cas. En cas de titulacions expedides a l'estranger, ha d'estar en possessió de la corresponent credencial d'homologació.
  4. Capacitat: posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques pròpies de l'escala auxiliar administrativa.
  5. Habilitació: no haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés a cossos o escales funcionarials.
  En cas que siga nacional d'un altre estat, a més, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  6. Estar en possessió del certificat de nivell C1 de coneixements de valencià o de qualsevol dels certificats equivalents, segons el que estableix l'Ordre 7/2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, de 2 de març de 2017.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  CAIXA POPULAR, IBAN: ES33-3159-0002-7616-6226-0726.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  a) Fotocòpia del document nacional d'identitat. Els nacionals d'altres estats han de presentar la fotocòpia del passaport o del número d'identitat estranger en què s'acredite la seua nacionalitat.
  b) Fotocòpia del títol acadèmic exigit per a l'ingrés o de la justificació acreditativa d'haver-lo sol·licitat i haver abonat els corresponents drets d'expedició, en aquest cas s'ha d'aportar, a més, fotocòpia de la certificació acadèmica compressiva de totes les matèries cursades en què conste expressament que ha finalitzat els estudis conduents a l'obtenció del títol. En cas de titulacions obtingudes a l'estranger, ha de presentar-se una fotocòpia de la corresponent credencial d'homologació.
  c) Les persones aspirants amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 % han de presentar una fotocòpia del certificat acreditatiu d'aquesta condició, en vigor, expedit per l'òrgan competent.
  d) Acreditació dels mèrits a valorar en la fase de concurs que s'al·leguen en un sobre a banda i tancat i degudament identificat amb el nom i els cognoms de l'interessat i el procés selectiu al qual concorre.
  e) Justificant de pagament dels drets d'examen, d'acord amb l'ordenança municipal vigent en el moment de la convocatòria.
  f) Certificat de nivell C1 de coneixements de valencià o equivalent.


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament de l'Olleria, per mitjà del registre telemàtic o com preveu l'article 16.4 de la Llei 39/15.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://lolleria.portalemp.com/processos-seleccio-lajuntament.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.