Detall

Inspector de la Policia Local


 • Descripció

  Inspector de la Policia Local


 • Organisme

  Nules
  Plaza Mayor, s/n
  Tel:964670001
  Fax:964674931


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Haver superat el curs de capacitació corresponent a la categoria a la qual s'accedeix i la fase prèvia, realitzats per l'IVASPE.
  c) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  d) No tindre antecedents penals.
  e) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a cada escala o, si escau, l'equivalent per al grup al qual pertany la plaça convocada, d'acord amb la legislació bàsica de l'Estat.
  f) Tindre com a mínim díhuit anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  g) Comprometre's, per mitjà de declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  h) Estar en possessió dels permisos que reglamentàriament s'establisquen i que habiliten per a la conducció de vehicles automòbils i motocicletes.
  i) No patir cap malaltia o tindre un defecte que impedisca l'acompliment de les funcions d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que s'establisquen reglamentàriament.
  j) Qualssevol altres requisits específics d'accés relacionats amb les funcions i les tasques que s'exerciran que es determinen reglamentàriament.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar formar part en la convocatòria s'han de dirigir a l'Il·lm. Sr. Alcalde President, per a la qual cosa s'ha d'utilitzar la instància model que facilitarà l'Oficina d'Informació Municipal, situada a la plaça Major, núm. 1, de Nules.
  La instància ha d'anar acompanyada de:
  - Resguard de l'ingrés bancari.
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat compulsada.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. , reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://nulessitae.sede.gva.es/sitaecs/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar