Detall

Professors del Conservatori de Música d'Almoradí.


 • Descripció

  Professors del Conservatori de Música d'Almoradí.


 • Organisme

  Almoradí
  Plaza Constitución, 1
  Tel:965700101
  Fax:966780104


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  C - Batxiller, FP II, proves d'accés universitat per a majors 25 anys o equivalent


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola. A més, hi podran accedir:
  Els nacionals d'un estat membre de la Unió Europea o nacionals dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  El cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors d'aquesta edat que visquen a càrrec seu.
  Els estrangers amb residència legal a Espanya.
  Tots els aspirants han d'acompanyar la seua sol·licitud de la documentació que acredite les condicions que s'hi al·leguen.
  b) Estar en possessió del títol superior de Música de l'especialitat de Composició, o estar en condicions d'obtindre'l, en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. O bé estar en possessió acumulada dels tres següents títols de grau mitjà previstos en el Decret 2618/1966, de 10 de setembre: Harmonia i Melodia Acompanyada; Contrapunt i Fuga; Composició i Instrumentació. En cas de titulacions obtingudes en l'estranger, se n'ha d'acreditar l'homologació.
  c) No patir una malaltia ni tindre un defecte físic que impedisquen l'acompliment de les funcions encomanades.
  d) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa per a l'accés a l'ocupació pública.
  e) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas de personal laboral , en què haja sigut separat o inhabilitat.
  En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Places

  Descripció de les places

  ESPECIALITATS D'HARMONIA, ANÀLISI, FONAMENTS DE COMPOSICIÓ I ORQUESTRA.


 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia del document nacional d'identitat.
  - Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
  - Mèrits que al·lega per a la seua valoració en la fase de concurs. La forma en què es poden al·legar els mèrits pot ser mitjançant el currículum professional de l'aspirant, mitjançant una relació de mèrits o directament mitjançant els documents acreditatius. En tot cas, s'ha d'aportar la fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.
  - Justificant bancari d'ingrés de 6,00 euros en concepte de taxa per concurrència a proves selectives de personal, que haurà d'efectuar-se en el compte corrent que l'Ajuntament d'Almoradí té obert en la Caixa Rural Central núm. ES37-3005-0012-081138563729, en què s'ha de fer constar expressament en el moment del pagament que es realitza per a participar en la convocatòria de procés selectiu per a constituir una borsa de treball temporal de professors del Conservatori de Música d'Almoradí, especialitats d'Harmonia, Anàlisi, Fonaments de Composició i Orquestra.


 • Lloc de presentació

  Registre Electrònic de l'Ajuntament d'Almoradí (situat en la seu electrònica d'aquesta Administració), o en suport paper en el Registre General, o en la forma prevista en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. , reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.almoradi.es/concejalias/hacienda-y-personal/bolsa-de-trabajo/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar