Detall

Tècnic de sistemes


 • Descripció

  Tècnic de sistemes


 • Organisme

  Diputació Castelló
  Plaça de les Aules, s/n
  Tel.: 964 359600
  12001 Castelló


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea. També hi poden participar, siga quina siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  Igualment, s'estendrà a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  b) Tindre complits setze anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol exigible, o en condicions d'obtindre'l en la data en què acaba el termini d'entrega d'instàncies, en cada cas.
  d) No patir cap malaltia o tindre un defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions corresponents.
  e) No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  f) No haver sigut acomiadat laboralment per causa imputable al treballador en virtut de sentència ferma.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en les proves han de recollir la manifestació de l'aspirant que reuneix tots i cada un dels requisits exigits en la base tercera, i s'han de dirigir a l'Il·lm. Sr. President de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló o, si escau, de l'organisme autònom local de què es tracte.
  Així mateix, s'ha de fer constar en aquesta sol·licitud un compte de correu electrònic i/o dos números de telèfon com a mitjans de contacte. No obstant això, l'omissió d'aquestes dades no suposarà en cap cas causa d'exclusió.


 • Lloc de presentació

  Registre general de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. , reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar