Detall

Encarregat de la dinamització de la Unitat de Respir Familiar


 • Descripció

  Encarregat de la dinamització de la Unitat de Respir Familiar


 • Organisme

  Caudiel
  Plaza De España, 1
  Tel:964144049
  Fax:964144058


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ
  Disposar de formació bàsica i, preferentment, d'experiència en alguna de les especialitats següents:
  - Auxiliar de clínica
  o
  - Auxiliar de geriatria
  o
  - Auxiliar d'ajuda a domicili
  o
  - Monitor de temps lliure
  o
  - Certificat de professionalitat de la família professional: SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT de l'àrea professional: ATENCIÓ SOCIAL
  o
  - Altres especialitats vinculades a la dinamització de recursos socials similars.


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un estat membre de la Unió Europea o ser nacional dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat de constitució de la Unió Europea.
  - Tindre complits 18 anys el dia que acabe el termini de presentació de sol·licituds i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - No incórrer en cap de les circumstàncies establides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - No patir cap malaltia , ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions o que les impossibilite.
  - No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que exercia, en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  DOCUMENTACIÓ
  - Fotocòpia DNI.
  - Model de sol·licitud degudament signat per la persona interessada.
  - Fotocòpia compulsada de la titulació requerida.
  - Currículum.
  - Documents acreditatius, en originals o fotocòpia compulsada, dels mèrits que s'al·leguen, els quals seran objecte de valoració en la fase de concurs, en atenció al barem que s'indica en la base cinquena d'aquestes bases.
  - Ha d'adjuntar obligatòriament juntament amb la resta de la documentació acreditativa l'informe de vida laboral actualitzat i expedit per la TGSS per a la valoració de l'experiència professional. L'aspirant també ha d'aportar la documentació necessària perquè quede degudament acreditat el lloc de treball exercit, la categoria professional, la durada de la contractació, el tipus de jornada i les funcions/comeses.
  - Memòria-projecte en què s'especifique l'organització i el funcionament de la Unitat de Respir Familiar per a l'atenció temporal diürna de persones majors, preferentment aquelles en les quals concorren problemes de discapacitat física o en fase inicial de deterioració cognitiva, amb un màxim de 12 places, juntament amb una programació setmanal de les activitats previstes des de l'entrada fins a l'eixida de l'usuari del centre.
  o
  El nombre de fulles de la MEMÒRIA-PROJECTE NO EXCEDIRÀ DE 10 FOLIS EN DIN A-4, i han de presentar-se redactades
  en ordinador.
  o
  Ha de tindre's en compte en la memòria els objectius bàsics de la Unitat de Respir Familiar:
  - Conciliar l'activitat laboral, personal i familiar dels familiars que assumeixen la cura de les persones majors i/o dependents, amb l'atenció i la cura permanent d'aquests.
  - Col·laborar en la recuperació i el manteniment de l'autonomia personal de les persones majors.
  - Constituir-se en un marc adequat en l'entorn immediat de l'usuari, per al desenvolupament de relacions personals i socials.
  - Facilitar la permanència de l'ancià en l'entorn habitual per a evitar que s'institucionalitze.
  - Facilitar prestacions bàsiques relatives a la higiene, la salut (planificació de cures bàsiques, control d'infermeria, control
  de medicació...), informació i orientació i activitats recreatives i socials, entre altres.
  - Assessorar la família en l'adquisició d'habilitats en la cura de les persones majors.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar preferentment en el Registre d'Entrada d'aquest ajuntament, així com per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 38.4 LRJ-PAC, i es comunicarà aquesta circumstància el mateix dia de la presentació de la sol·licitud a l'Ajuntament mitjançant la remissió de la còpia de la sol·licitud registrada al número de fax 964-144-058.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni corresponent. c) En les oficines de Correus, de la manera que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.caudiel.es/content/unidad-respiro-familiar-caudiel-2019


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar