Detall

técnic en educació social.


 • Descripció

  técnic en educació social.


 • Organisme

  Picanya
  Plaza España, 1
  Tel:961594460
  Fax:961591846


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre nacionalitat espanyola o de qualsevol Estat de la Comunitat Europea o estar inclòs en algun dels supòsits regulats en l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 de octubre.
  b) Tindre complits els setze anys d'edat i no excedir de l'edat de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió o en condicions d'obtenirlo en la data que finalitze el termini d'admissió d'instàncies, el títol
  del Grau o la Diplomatura en Educació Social.
  d) Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.
  e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobarse en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionariat, o per a exercir funcions similars a les quals ocupaven en el cas del personal laboral, en el qual haguera estat separat o inhabilitat. En el cas de tindre nacionalitat d'altre Estat, no trobarse en inhabilitació o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
  f) No haver tingut una condemna per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta d'éssers humans, de conformitat amb l'establert en l'apartat 5 afegit a l'article 13 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica al Menor.


 • Taxa ordinària

  40,00 €


  Descripció de la taxa

  CAIXA RURAL TORRENT, al compte de l'Ajuntament de Picanya, nº: ES8131182025672732000012


 • Documentació / Informació

  -Document Nacional d'Identitat.
  -Titulació exigida en la convocatòria.
  -Certificat de no haver sigut condemnat/a per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat
  sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, situat en Plaça Espanya, 1, o mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015,


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.picanya.org/administracio/taulo-d-anuncis/convocatories-llocs-de-treball


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar