Detall

Tècnic/a mitjà/ana de Prevenció Sociosanitària de Drogodependències i Conductes Addictives


 • Descripció

  Tècnic/a mitjà/ana de Prevenció Sociosanitària de Drogodependències i Conductes Addictives


 • Organisme

  Quart de Poblet
  Plaça Pais Valencia, 1
  Tel:961536210
  Fax:961521312


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  1. Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que es disposa per a l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats.
  2. Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  3. Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  4. No haver sigut separat/ada, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat/ada o inhabilitat/ada. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver sigut sotmés/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  5. Estar en possessió del títol corresponent de llicenciatura, diplomatura o grau d'Àmbit Sociosanitari, i complir els següents requisits (segons el Decret 124/2001, de 10 de juliol, del Govern Valencià, sobre registre i acreditació de centres i serveis d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius, a la Comunitat Valenciana. DOGV núm. 4044, de 17/07/2001):
  A. Formació teoricopràctica en trastorns addictius, amb una durada igual o superior a 300 hores lectives, o 150 hores lectives en el cas de les diplomatures o els graus, impartides per institucions o organismes oficials amb capacitat docent legalment reconeguda. Aquesta formació s'ha d'acreditar mitjançant certificacions del director/a o responsable de la institució i/o l'organisme en el qual es va realitzar aquesta formació, o bé per qualsevol altre mitjà de prova.
  B. Experiència professional en atenció i/o prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius, igual o superior a un any. L'experiència s'ha d'acreditar mitjançant certificacions de serveis prestats, que expedirà el titular del centre o servei en el qual s'haja adquirit. En qualsevol cas, el centre o servei haurà d'estar autoritzat i/o acreditat pels òrgans competents i d'acord amb la normativa vigent en el moment i en el lloc de la prestació del servei.


 • Taxa ordinària

  20,50 €


  Descripció de la taxa

  Banc Santander IBAN ES33 Entitat 0049 Oficina 0450 dígit de control 18 i número de compte 2210416670


 • Exempció / Reducció taxes

  Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini de, com a mínim, un mes anterior a la data d'aquesta convocatòria. Per a obtindre l'exempció, serà un requisit indispensable que s'aporte el certificat expedit per l'administració competent en el qual conste expressament:
  1. La data d'inscripció com a demandant d'ocupació.
  2. Que no haja rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'haja negat a participar, excepte per una causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals.
  3. Així com un certificat o declaració jurada en què conste que no tenen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.


 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida en la base segona, apartat e, per a formar part en la convocatòria.
  - En sobre tancat: Currículum, en el qual s'ha de fer constar la formació i experiència professional, per a la qual cosa cal adjuntar la fotocòpia de títols acadèmics, mèrits, certificats i altres circumstàncies personals objecte de valoració en el concurs. S'ha de seguir, escrupolosament, l'ordre establit en l'annex II separant i indicant els mèrits al·legats. No es valoraran d'ofici mèrits que no es troben justificats en els termes expressats en les presents bases i els seus annexos.
  - En sobre tancat: Projecte/memòria del servei de prevenció sociosanitària de trastorns addictius que cal desenvolupar en l'àrea de sanitat d'un ajuntament com el de Quart de Poblet, amb una extensió màxima de 10 folis a una sola cara. Poden servir d'exemple uns tallers d'escola de famílies, intervenció en les festes locals, prevenció comunitària, etc.


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament, pl. País Valencià, 1, o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. , reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.quartdepoblet.org/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d1_v1.jsp&contenido=8725&tipo=6&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=304&codMenuPN=1&codMenuSN=285&codMenuTN=287


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar