Detall

Enginyer/a superior industrial


 • Descripció

  Enginyer/a superior industrial


 • Organisme

  Villena
  Plaza Santiago, 1
  Tel:965801150
  Fax:965806146


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Posseir la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea, de conformitat amb el que disposa l'art. 57 TREBEP.
  b) Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries per a exercir les corresponents funcions o tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Estar en possessió del títol d'Enginyeria Industrial, o bé, del títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudis vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.
  Els aspirants han de tindre el títol, o estar en condicions d'obtindre'l, en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. Si és el cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent.
  f) No haver sigut separat/ada mitjançant expedient disciplinari de cap administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni haver-se revocat el seu nomenament com a funcionari/ària interí/ina, ni trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o d'aquelles pròpies de l'escala, subescala o classe objecte de la present convocatòria.
  g) En el cas de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent, que impedisca l'accés a l'ocupació pública al seu país d'origen.


 • Taxa ordinària

  27,50 €


  Descripció de la taxa

  Banc Sabadell núm. ES89-0081-1021-6500-0105-0006


 • Exempció / Reducció taxes

  Resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen, segons la base setena de les presents bases. No serà necessari aquest requisit:
  1. En el cas dels discapacitats/ades, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %, que no perceben rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional, per a la qual cosa han d'aportar els documents següents:
  1. Certificat acreditatiu d'aquesta condició.
  2. Còpia de la declaració anual de l'IRPF de l'any anterior o certificat acreditatiu de no haver presentat declaració de l'IRPF.
  2. En aquells casos de desocupats/ades inscrits com a tals almenys un mes abans de la convocatòria, que no hagen rebutjat una oferta d'ocupació adequada ni s'hagen negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que manquen de rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional, cal aportar els documents següents:
  1. Document de renovació de la demanda d'ocupació (DARDE).
  2. Certificat del SEPE de la situació de desocupació.
  3. Certificat de no haver rebutjat una oferta d'ocupació adequada ni d'haver-se negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals.
  4. Còpia de la declaració anual de l'IRPF de l'any anterior o certificat acreditatiu de no haver presentat declaració de l'IRPF.
  3. En cas de demostrar que la persona aspirant siga família nombrosa de categoria especial o família nombrosa de categoria general, ha d'aportar en els dos casos:
  1.Fotocòpia del títol de família nombrosa degudament compulsada.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  PROVISIÓ EN PROPIETAT D'UNA PLAÇA D'ENGINYER/A SUPERIOR INDUSTRIAL I CONSTITUCIÓ DE BORSA


 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia del DNI, degudament compulsada, o document equivalent acreditatiu de la identitat del sol·licitant a l'efecte d'acreditar els requisits d'edat i nacionalitat.
  - Còpia autenticada o fotocòpia, acompanyada de l'original per a fer-ne la compulsa, del títol exigit en la convocatòria, o justificant d'haver pagat els drets d'expedició, sense perjudici de la seua posterior presentació, que habilita per a l'exercici de la plaça que se sol·licita.
  - Resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen, segons la base setena de les presents bases.


 • Lloc de presentació

  Registre General del mateix o en els llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.villena.es/rrhh/rrhh-bolsas/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar