Detall

Administratiu/iva


 • Descripció

  Administratiu/iva


 • Organisme

  La Pobla del Duc
  Plaza Iglesia, 4
  Tel:962250066
  Fax:962927155


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o posseir les condicions d'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats establides en l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que aprova el text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Tindre la capacitat funcional, física i psíquica necessària per a l'acompliment de les tasques i les funcions del lloc.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Estar en possessió del títol Batxillerat, l'equivalent d'aquest o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent.
  e) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari de cap de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, de què haja sigut separat o inhabilitat.


 • Taxa ordinària

  20,00 €


  Descripció de la taxa

  Bankia IBAN ES 98 2038 6119 1660 0000 4664


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  a) Còpia del DNI del sol·licitant, compulsada degudament.
  b) Còpia de la titulació exigida per a l'accés, degudament compulsada.
  c) Documentació acreditativa dels mèrits al·legats per l'aspirant i que s'han de tindre en compte en la fase de concurs. La documentació s'ha de presentar en un sobre tancat i, perquè es tinga en compte, ha de ser l'original o la fotocòpia degudament compulsada. No s'admetrà cap documentació acreditativa de mèrits que es presente una vegada haja conclòs el termini de presentació d'instàncies.
  d) Resguard acreditatiu de l'ingrés de la taxa per la concurrència als procediments de selecció de personal convocats per l'Ajuntament de la Pobla del Duc i que ascendeix a la quantitat de 20 euros. En l'ingrés s'ha de fer constar la plaça a la qual s'opta, així com la identitat de la persona que fa el depòsit i el DNI, que ha de coincidir amb la del nom de l'aspirant. Aquesta quantitat s'ha d'ingressar en el compte bancari següent, a nom de l'Ajuntament de la Pobla del Duc: Bankia IBAN ES 98 2038 6119 1660 0000 4664


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament, situat a la plaça de l'Església núm. 4, de la Pobla del Duc, o en qualsevol de les formes que determina l'article 16 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.lapobladelduc.es/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar