Detall

Enginyer tècnic agrícola


 • Descripció

  Enginyer tècnic agrícola


 • Organisme

  Albalat dels Tarongers
  Plaça Pla del Molí, 1
  Tel:962628201/
  Fax:962628613


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que es disposa per a l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats de conformitat amb l'art. 57 TREBEP.
  - Estar en possessió de la titulació exigida. En el supòsit d'haver presentat un títol equivalent al que s'exigeix, ha d'acreditar-se mitjançant un certificat expedit per l'òrgan competent.
  En els casos de titulacions obtingudes a l'estranger s'ha d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació. A més, s'ha d'adjuntar al títol la traducció jurada d'aquest.
  - Tindre complits díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  - Compatibilitat funcional: no patir malaltia ni defecte físic o psíquic que impedisca el normal acompliment de les funcions de la seua escala o categoria.

  Tots els aspirants han d'estar en possessió dels requisits enumerats en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Convocatòria a temps parcial, per una durada inicial de 12 mesos ampliables fins a 36 mesos, més 12 mesos més.
  - Complement de destinació: 24
  - Complement específic inferior al 30 % del sou.
  - Naturalesa: funcionarial
  - Dedicació parcial: 15 %


 • Documentació / Informació

  Els interessats utilitzaran preferentment la instància model (annex I) que es facilitarà en el mateix ajuntament, i la dirigiran a la Sra. Alcaldessa Presidenta d'aquest ajuntament.

  En l'annex II s'han de fer constar els mèrits que s'al·leguen i adjuntar eels documents acreditatius de tots els mèrits al·legats, mitjançant l'original o còpia compulsada, així com una còpia compulsada del document nacional d'identitat. Els mèrits al·legats han d'haver sigut obtinguts o computats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers, o de la manera que determina l'art. 16.4 de la Llei 39/2015.

  Quan les instàncies s'envien per correu, l'aspirant ha de justificar la data d'imposició de l'enviament a l'oficina de Correus i anunciar a l'Ajuntament la remissió d'aquesta mitjançant un telegrama, un correu electrònic (a secretaria@albalatdelstarongers.net) o un telefax (a 962628613) el mateix dia. Sense la concurrència dels dos requisits no serà admesa la instància si l'Ajuntament la rep amb posterioritat a la data de finalització del termini de presentació.
  En qualsevol cas, respecte a les instàncies enviades per correu, no s'admetran les que es reben en la seu municipal més tard de 2 dies després de la data de finalització del termini de presentació.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.albalatdelstarongers.es/proces-de-seleccio-i-borsa-de-treball-per-a-un-lloc-darquitecte-i-un-altre-denginyer-tecnic-agricola/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar