Detall

Operari d'Excavacions Arqueològiques.


 • Descripció

  Operari d'Excavacions Arqueològiques.


 • Organisme

  Diputació Castelló
  Plaça de les Aules, s/n
  Tel.: 964 359600
  12001 Castelló


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea. També poden participar-hi, independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents. S'estén, igualment, a les persones incloses en l'àmbit dels tractats internacionals signats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  b) Tindre complits setze anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol exigible, o en condicions d'obtindre'l en la data en què acaba el termini de lliurament
  d'instàncies, en cada cas.
  d) No patir cap malaltia o tindre un defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions corresponents.
  e) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes, ni
  de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de funcions públiques.
  f) No haver sigut acomiadat/ada laboralment per causa imputable al treballador en virtut de sentència ferma.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies de sol·licitud de participació en les proves han d'arreplegar la manifestació de l'aspirant que reuneix tots i cada un dels requisits exigits, i es dirigiran a l'Il·lm. Sr. President de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló o, si escau, de l'organisme autònom local en qüestió. Així mateix, s'ha de fer constar en aquesta sol·licitud un compte de correu electrònic i/o dos números de telèfon com a mitjans de contacte. No obstant això, l'omissió d'aquestes dades no suposarà en cap cas causa d'exclusió.

  Així mateix, en un full separat i signat, s'ha d'acompanyar a la instància el detall de mèrits que s'hi al·leguen. Aquests han de justificar-se mitjançant certificacions o documents originals o simples fotocòpies sense compulsar juntament amb el títol exigit per a participar en la convocatòria. En aquest últim cas, en el moment que es procedisca a la crida per al nomenament interí o a la formalització del contracte que corresponga, hauran d'aportar-se els documents originals per a compulsar les còpies.
  En cas contrari, decaurà el dret de la personal proposta a aquest efecte.

  Els mèrits i les circumstàncies que al·leguen els aspirants han d'entendre's referits al dia en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  Respecte a la justificació del temps treballat en aquesta diputació, podrà valorar-se d'ofici, sense necessitat de sol·licitar cap certificació, per a la qual cosa només caldrà una indicació escrita per part de l'aspirant del període de temps treballat.

  Per a les persones amb minusvalidesa que ho sol·liciten, s'establiran les adaptacions possibles de temps i mitjans que permeten l'adequada realització de les proves.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló, o segons algun dels mètodes previstos en l'art. 38.4, apartats a), c) d) i e), de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www7.dipcas.es/Zona_mj/RecHumanos/Listado-bolsas/_2Pv8BH2_JtXbbv6ZJIIRrSqNpHZ7XozC


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar